Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Stadsbyggnadskontoret

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 70 00


Miljökontoret

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 83 31


Tekniska förvaltningen

Norra Kringelvägen 42

Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Biologisk mångfald

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Med utgångsläget för fantastisk natur i vår kommun satsar vi på hållbar utveckling och vill gynna den biologiska mångfalden.

Vad är Biologisk mångfald

FN:s konvention om biologisk mångfald (UN Convention on Biological Diversity, CBD) syftar till bevarande och uthålligt nyttjande av den biologiska mångfalden. Sverige ratificerade konventionen om biologisk mångfald redan 1993, och införlivade den snabbt i miljöarbetet. Ramarna anges i miljöbalken, miljökvalitetsmålen, samt i regeringens naturvårdsskrivelse från 2002.


Konventionen om biologisk mångfaldlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Ormbunke som växer på brant vid Hovdalaån.

Ormbunke vid Hovdalaån. Fotograf: Lars-Erik Williams

Hur vi på Hässleholms kommun jobbar med Biologisk mångfald

Vi tar oss an utmaningen att värna om djur och växter och deras livsmiljöer. Genom olika projekt och skyddade områden ser vi efter den biologiska mångfalden. Vi jobbar med miljömålet för ett rikt växt- och djurliv samt närliggande miljömål för levande skogar, myllrande våtmarker, levande sjöar och vattendrag samt ett rikt odlingslandskap.  Det är viktigt att tänka på hållbar utveckling och samtidigt kunna tillhandahålla oss de resurser som samhället behöver för att fungera, en viktig balans mellan att nyttja och att inte överutnyttja. Bästa sätet att lyckas nå vår vision om hållbar utveckling och värna om våra naturvärden är att sprida information och skapa intresse hos kommuninvånarna. Kunskapen kan leda till ökad förståelse och hänsynstagande.  Det är vårt gemensamma ansvar att värna om naturen.


Läs mer om Sveriges 16 miljömål.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunens stoltheter

I underrubrikerna kan du hitta mer information om olika arter som är mer eller mindre typiska för Hässleholms kommun och som vi jobbar aktivt med att skapa bättre förutsättningar för. Vi har turen att hålla några mycket unika och sällsynta djur- och växtarter som ingår under både svenska skyddsförordningar som europeiska skyddsnätverk.


Länk till information om artdatabankens rödlistalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Länk till Naturvårdsverkets information om Natura 2000länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Länk till Naturvårdsverkets information om fridlysta arterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades 2017-02-21 av Lars-Erik Williams

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube