Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Stadsbyggnadskontoret

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 70 00

 

Miljökontoret

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 83 31


Tekniska förvaltningen

Norra Kringelvägen 42

Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Finjasjön

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Hässleholms kommun arbetar tillsammans med Finjasjöns Fiskevårdsområde och Finjasjöns Fiskevårdsförening med målsättningen att upprätta förslag till kort- och långsiktiga lösningar för att få balans i sjön.

En stor utmaning är att få bukt med läckaget från fosforn som finns lagrad i bottensedimentet.

 

2014-01-01 bildades Finjasjö arbetsgruppen som består av 2 representanter från tekniska förvaltningen, 1 representant från Miljökontoret, 1 representant från Hässleholms vatten AB, 1 representant från Finjasjö Fiskevårdsområde, 1 representant från Finjasjöns fiskevårdsförening och 1 representant från tekniska nämnden.


Tekniska förvaltningens kontaktpersoner vid frågor om Finjasjön är:  

                                 

Gunnar Swärdh gunnar.swardh@hassleholm.se

 

Per Nilsson per.nilsson@hassleholm.se

 

Tekniska nämndens representant i gruppen är Arne Dahlström (KD)


Kortfattad Finjasjöhistorik


Finjasjön som är en av Skånes största sjöar är en slättsjö med en normalvattenyta utgörande ca 11 km². Avrinningsområdet som är ca 24 gånger större än sjöns yta utgörs till ca 10 % av jordbruksmark. Maxdjupet är ca 12,2 m och medeldjupet är ca 3,8 m.


Sjön sänktes under 1800-talets senare hälft i två omgångar med sammanlagt 3,1 m för utvinnande av åker- och betesmark.


Sjön ingår i Helgeåns vattensystem som mynnar ut i Hanöbukten.


Sommardämmet i Finjasjöns utlopp till Almaån togs i bruk 2009.


Följande fiskarter finns i sjön: abborre, benlöja, björkna, braxen, färna, gädda, gers, gös, lake, löja, mört, ruda, sandkrypare, sarv, sutare, karp, ål och öring.


Sjön har under många år varit hårt belastad av föroreningar.
Mellan åren 1900 och 1949 tog sjön emot obehandlat avloppsvatten. Mellan åren 1949 och 1964 tog sjön emot avloppsvatten som renats mekaniskt. Mellan åren 1964
och1977 tog sjön emot avloppsvatten som renats mekaniskt och biologiskt. Mellan åren 1977 och 1995 tog sjön emot avloppsvatten som renats mekaniskt, biologiskt och kemiskt. Från 1995 tar sjön emot avloppsvatten som renats mekaniskt, biologiskt, kemiskt och genom anlagd våtmark (Magle våtmark).


En viktig del i arbetet att komma till rätta med de genom åren förorsakade miljöproblemen i sjön är att årligen bedriva reduktionsfiske av djurplanktonätande fisk, främst braxen och mört för att minska sjöns fosforläckage. Förbättringarna i vattenkvlitéten verkar vara knutna till fångsterna av braxen och mört.


Sjön och dess närområde är är mycket populärt och välbesökt för rekreation, naturupplevelser, bad och sportfiske.

 

Sidan uppdaterades 2018-02-02 av Annika Johansson

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun