Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Strukturplan för Västra centrum (remiss)

Syftet med strukturplanen är att skapa ett planeringsunderlag som används vid kommande detaljplanering och som visar lämpliga övergripande strukturer vid utveckling av bebyggelsen i Västra centrum. Strukturplanen ger riktlinjer för exploatering, bevarande, gestaltning och framhäver hur stadsdelen kan omvandlas till en attraktiv och hållbar del av staden.

Strukturplanens innehåll

Hässleholms befolkning ökar och behovet av fler bostäder och större serviceutbud växer. I den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms stad pekas Västra centrum ut som ett lämpligt området för förtätning och omvandling, vilket betyder att centrumfunktioner med handel, service och publika verksamheter kan utvecklas även väster om järnvägen.


I förslaget finns det plats för bland annat 2 000 nya bostäder, en ny park, ett grönstråk med gång- och cykelvägar, samt en utveckling av stationsområdet med ett nytt torg, parkeringshus, hotell och andra verksamhets- och centrumfunktioner.

 

Ta del av handlingen längre ner på sidan.


Vad är en strukturplan?

En strukturplan är ett planeringsunderlag som genom fördjupade studier av olika strukturer ger en övergripande bild av hur ett visst geografiskt område kan utvecklas i framtiden.


Strukturplanen är ute på en remissrunda innan miljö- och stadsbygnadsnämnden beslutar om att godkänna planen. Strukturplanen är vägledande och inte juridiskt bindande. Den får därför inte laga kraft och går inte att överklaga.

Synpunkter

Synpunkter på förslaget kan lämnas nu under tiden som strukturplanen är ute på remiss.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden behöver dina synpunkter på strukturplanen senast den 1 juni 2022. Märk brevet eller mejlet ”B 2019-1297” och ange ditt namn och kontaktuppgifter.

Synpunkterna skickas till

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden via epost

eller via vanlig post till:

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Hässleholms kommun
281 80 HÄSSLEHOLM

Handläggare

Planarkitekter är Sherif Hosny och Nina Jakobsson

Tel Sherif: 0451-26 89 06

Tel Nina: 0451- 26 89 10

Skicka e-post till Sherif Hosny

Skicka e-post till Nina Jakobsson

Handlingar

Remisshandlingar (2022)

Vy över planområdets avgränsning.

Vy över planområdets avgränsning.

Sidan uppdaterades