Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Samråd

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

När planhandlingarna, som normalt består av plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning samt miljökonsekvensbeskrivning, är framtagna skickas planförslaget för samråd till alla berörda, de är sakägare.

Under samrådet ges sakägarna, vilka kan omfatta fastighetsägare, berörda bostadsföreningar, hyresgäster, länsstyrelsen, kommunala bolag och förvaltningar, möjlighet att lämna synpunkter. Normalt pågår samrådet i tre till fyra veckor.


Efter samrådstiden sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse i vilken kommunens ställningstagande redovisas och därefter justeras eventuellt planförslaget.

Sidan uppdaterades 2015-01-21