Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Antagande

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Är planärendet av strategisk betydelse antar kommunfullmäktige planen efter byggnadsnämndens godkännande. I annat fall kan byggnadsnämnden anta detaljplanen.

De sakägare eller myndigheter som lämnat skriftliga synpunkter på förslaget men vars synpunkter inte har kunnat tillgodoses, har tre veckor på sig att överklaga antagandebeskedet.


Överklagandet ställs till Mark- och miljödomstolen men lämnas in till kommunen senast tre veckor efter det att beslutet tillkännatgivits på kommunens anslagstavla.


Om det inte kommer in något överklagande vinner beslutet laga kraft.

Ny instansordning för överklagade detaljplaner från 1 juni 2016

Beslut som fattats av en kommun om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelse ska inte längre överklagas till länsstyrelsen utan istället till mark- och miljödomstolen. Ordningen gäller för beslut som tas från och med 1 juni 2016.

Sidan uppdaterades 2016-07-07