Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Planprocessen

Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används till de ändamål området är mest lämpat för.

När kommunen tar fram en detaljplan görs det enligt en process med syfte att säkra insyn för berörda och få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Planprocessen regleras i plan- och bygglagen (PBL). 


Detaljplaner är juridiskt gällande och talar om hur och till vad mark och vatten får användas inom ett område. Syftet med detaljplaner kan vara att göra det möjligt att bygga nya hus eller anläggningar.


I inledningen av planprocessen väljer kommunen vilket förfarande ett detaljplaneförslag ska handläggas med:


  • Standardförfarande - Vanligaste förfarandet och gäller för de flesta detaljplaner när planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

  • Utökat förfarande - När standardförfarande inte kan användas och om planförslaget strider mot översiktsplanen, är av stort intresse för allmänheten eller kan medföra stor miljöpåverkan.

  • Samordnat förfarande - Kan till exempel användas vid stora infrastrukturprojekt och när detaljplanen påverkas av miljöbalken.

 

Planprocessens skeden


Planbesked

Om du vill att ett detaljplanearbete ska starta ska du ansöka om planbesked. Efter att en komplett ansökan har skickats in ska kommunen inom fyra månader ge besked om planarbetet kommer att påbörjas eller inte.


Planprogram

För att underlätta detaljplanearbetet kan ett planprogram göras där planens utgångspunkter och mål framgår. Det är vanligt att planprogram görs över stora områden för att skapa en översiktlig struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor. Planprogrammet skickas ut på samråd för att kommunen ska få in synpunkter för fortsatt planering.


Samråd

Samrådet syftar till att samla in information och synpunkter som berör planförslaget. Planförslaget är ute på samråd i minst tre veckor och skickas till alla berörda, de är sakägare.


Alla har rätt att komma med synpunkter men det är endast sakägarna som senare kan överklaga planförslaget. Sakägare är de som till exempel bor i planområdet, äger fastigheter eller har andra rättigheter inom planområdet eller är grannar till området.


När samrådet är genomfört kan planförslaget justeras utifrån de synpunkter som kommit in.


Vid standardförfarande ska synpunkterna redovisas i ett granskningsutlåtande efter granskningen. I det utökade förfarandet sammanställs synpunkterna i en separat samrådsregogörelse som skickas ut i samband med granskningen.


Granskning

Planförslaget kan ändras utifrån ny information eller inkomna synpunkter efter samrådet. Planförslaget ska därför ut på granskning för att visa upp det bearbetade förslaget och för att få in synpunkter en sista gång innan planförslaget antas.


Granskningen varar minst två veckor.

Alla synpunkter sammanställs och kommenteras av kommunen i ett granskningsutlåtande. När granskningsutlåtandet är färdigt ska det, eller ett meddelande om var det finns tillgängligt, skickas till alla som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda.


Antagande

Detaljplanen får antas om marken anses lämplig för användningarna som bedömts i planförslaget.

Kommunen ska under planprocessen ha gjort de undersökningar som behövs samt tagit ställning till de synpunkter som kommit in och utifrån detta bedöma om planen ska antas.


Detaljplanen antas av miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Om planen är av strategisk betydelse antas planen av kommunfullmäktige, då ska den först godkännas i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.


De sakägare eller myndigheter som lämnat synpunkter på planförslaget men vars synpunkter inte har kunnat tillgodoses, har tre veckor på sig att överklaga antagandebeslutet.


Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att en dom eller ett beslut av en domstol eller en myndighet inte längre kan överklagas. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har meddelats på kommunens anslagstavla. Det kräver att ingen har överklagat beslutet under den tiden.


När detaljplanen fått laga kraft kan ansökan om bygglov göras.

Sidan uppdaterades