Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Översiktsplan

  • Ingen giltig användare vald.

Översiktsplanen anger hur vi vill att den fysiska miljön ska användas, utvecklas och bevaras på lång sikt. Ett förslag på en ny översiktsplan ska ut på samråd, där du kan bidra med dina synpunkter.

En översiktsplan anger visionen för utvecklingen av den fysiska miljön och fungerar som vägledning för att planera mark- och vattenanvändningen. Det är översiktsplanen som tillsammans med strategier och fördjupande översiktsplaner leder till mer specifika handlingsplaner och detaljplaner. Planer som kommunen sedan använder för att exempelvis avgöra vad som får byggas var, vilka grönområden som ska bevaras eller hur vattnet ska nyttjas.


Dock är översiktplanen inte juridiskt bindande, utan den beskriver en inriktning som man enats om efter att en mängd olika intressen har vägts samman.


 

Nu gällande överssiktsplan

Hässleholms kommuns översiktsplan - antagen 2007PDF (pdf, 22 MB)

Fördjupningar och tillägg

Översiktplanen kompletteras med fördjupningar och tillägg som fokuserar på specifika platser eller områden.

Fördjupningar och tillägg till översiktsplanen


Ny översiktsplan

 

Den nya översiktsplanen tar sikte på Hässleholms kommun år 2040. Den kommer alltså ange strategier för hur kommunen kan utvecklas de kommande 20 åren.

Framsidan på dokumentet Översiktsplan för Hässleholms kommun - samrådsförslag.

Översiktsplan för Hässleholms kommun - samrådsförslag

Bidra med dina synpunkter i samrådet

Efter en inledande inlyssningsfas under 2019 har kommunen arbetat fram ett förslag på översiktplan. Förslaget ska ut på så kallat samråd, där olika intressenter, myndigheter och inte minst du som medborgarna har chans att lämna synpunkter. Samrådet för översiktsplanen pågår mellan den 29 juni och 30 september 2020. Under samrådstiden finns även förslaget utställt i Stadshusets foajé.


Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen till:

Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

281 80 Hässleholm


Eller via e-post till:

miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

 

Vad händer sedan?

Efter samrådet kommer förslaget att bearbetas till ett utställningsförslag, utifrån de synpunkter som har kommit in. Utställningsförslaget, som kommer ut kring andra kvartalet 2021, ska därefter ut på remiss där du kan ta del av hur kommunen har beaktat synpunkterna.


Antagande

Utställningsförslaget färdigställs slutligen till en antagandehandling som politikerna tar beslut om. Enligt den preliminära tidsplanen kommer översiktsplanen behandlas i kommunfullmäktige kring tredje kvartalet 2021.

Illustration över processen att ta fram en ny översiktsplan med fyra steg; inlyssning, samråd, utställning och antagning.

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan består av flera steg; inlyssningsfas, samråd, utställning och antagande.

Sidan uppdaterades 2020-07-06