Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Översiktsplan

Översiktsplanen anger hur vi vill att den fysiska miljön ska användas, utvecklas och bevaras på lång sikt. Ett förslag på en ny översiktsplan är nu i samrådfasen, där du kan bidra med dina synpunkter.

Nu gällande översiktsplan

Översiktplanen kompletteras med fördjupningar och tillägg som fokuserar på specifika platser eller områden.

 

Förslag på ny översiktsplan

Den nya översiktsplanen tar sikte på Hässleholms kommun år 2040. Den anger alltså strategier för hur kommunen kan utvecklas de kommande 20 åren. I filmen får du en snabb överblick av innehållet.

Bidra med dina synpunkter i samrådet

Samrådet för översiktsplanen pågår mellan den 29 juni och 30 oktober 2020. Syftet med samrådet är att olika intressenter, myndigheter och inte minst du som medborgare ska få chans att lämna synpunkter. 


Förslaget du kan tycka till om:

Framsidan på dokumentet Översiktsplan för Hässleholms kommun - samrådsförslag.

Översiktsplan för Hässleholms kommun - samrådsförslag

Så lämnar du dina synpunkter

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen till:

Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

281 80 Hässleholm


Eller via e-post till:

miljö- och stadsbyggnadsnämnden.


Vad händer sedan?

Efter samrådet kommer förslaget att bearbetas till ett utställningsförslag, utifrån de synpunkter som har kommit in. Utställningsförslaget, som kommer ut kring andra kvartalet 2021, ska därefter ut på remiss där du kan ta del av hur kommunen har beaktat synpunkterna.


Antagande

Utställningsförslaget färdigställs slutligen till en antagandehandling som politikerna tar beslut om. Enligt den preliminära tidsplanen kommer översiktsplanen behandlas i kommunfullmäktige kring tredje kvartalet 2021.

Illustration över processen att ta fram en ny översiktsplan med fyra steg; inlyssning, samråd, utställning och antagning.

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan består av flera steg; inlyssningsfas, samråd, utställning och antagande.

Varför behöver vi ha en översiktsplan?

En översiktsplan anger visionen för utvecklingen av den fysiska miljön och fungerar som vägledning för att planera mark- och vattenanvändningen. Det är översiktsplanen som tillsammans med strategier och fördjupande översiktsplaner leder till mer specifika handlingsplaner och detaljplaner. Planer som kommunen sedan använder för att exempelvis avgöra vad som får byggas var, vilka grönområden som ska bevaras eller hur vattnet ska nyttjas.


Dock är översiktplanen inte juridiskt bindande, utan den beskriver en inriktning som man enats om efter att en mängd olika intressen har vägts samman.

Sidan uppdaterades 2020-10-19 av Ida Forsberg

  • Ingen giltig användare vald.