Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Översiktsplan

Den kommunomfattande översiktsplanen anger hur vi vill att den fysiska miljön ska användas, utvecklas och bevaras på lång sikt. Översiktsplanen befinner sig just nu i granskningsskedet där du som medborgare har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget mellan den 27 september och den 28 november 2021.


Efter samrådet har inkomna synpunkter besvarats i en samrådsredogörelse och arbetats in i översiktsplanen. Ändringarna har resulterat i granskningsförslaget som nu finns tillgängligt. Under granskningstiden finns det återigen möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Ta del av granskningsförslaget nedan.


Granskningsförslag till ny översiktsplan

Framsidan på dokumentet Översiktsplan för Hässleholms kommun - granskningssförslag.

Översiktsplan för Hässleholms kommun - granskningsförslagDigitala dialogmöten

Under granskningstiden den 27 september till den 28 november 2021 kommer tre dialogmöten hållas digitalt med möjlighet att ställa frågor om översiktsplanen.


  • Onsdagen den 20 oktober kl. 18.00
  • Torsdagen den 21 oktober kl 10.00
  • Tisdagen den 26 oktober kl 17.00


Läs mer och anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Lämna synpunkter

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden behöver dina synpunkter på översiktsplanen senast den senast den 28 november 2021. Märk brevet eller mejlet ”BN 2017-12” och ange ditt namn och kontaktuppgifter.


Synpunkterna skickas skriftligen till miljö- och stadsbyggnadsnämnden via epost


eller via vanlig post till:

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Hässleholms kommun
281 80 HÄSSLEHOLM


Varför behöver vi ha en översiktsplan?

Förslaget till den nya översiktsplanen tar sikte på Hässleholms kommun år 2040. Den anger strategier för hur kommunen kan utvecklas de kommande 20 åren.


En översiktsplan anger visionen för utvecklingen av den fysiska miljön och fungerar som vägledning för att planera mark- och vattenanvändningen. Det är översiktsplanen som tillsammans med strategier och fördjupade översiktsplaner leder till mer specifika handlingsplaner och detaljplaner. Planer som kommunen sedan använder för att exempelvis avgöra vad som får byggas var, vilka grönområden som ska bevaras eller hur vattnet ska nyttjas.

Översiktplanen är inte juridiskt bindande, den beskriver en inriktning som gjorts efter att olika intressen har vägts samman.


I filmerna nedan får du en enkel överblick av innehållet i översiktsplanen och vad syftet med en översiktsplan är.


Vad händer sen?


Antagande

När alla synpunkter behandlats och granskningsförslaget bearbetats till en antagandehandling, är översiktsplanen klar. Då kan den antas av politikerna i kommunfullmäktige.

Illustration över processen att ta fram en ny översiktsplan med fyra steg; inlyssning, samråd, granskning och antagning.

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan består av flera steg; inlyssningsfas, samråd, granskning och antagande.

Andra översiktliga planer

Översiktplanen kompletteras med fördjupningar och tillägg som fokuserar på specifika platser eller områden. Gällande översiktsplan är antagen år 2007. 


Sidan uppdaterades