Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Översiktsplan

  • Ingen giltig användare vald.

Översiktsplanen anger hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas i framtiden och hur bebyggelsen kan utvecklas och bevaras. Den ska redovisa hur riksintressen och miljökvalitetsnormer tillgodoses.

Översiktsplanen ska enligt Plan- och bygglagen (PBL) omfatta hela kommunens yta. Minst en gång varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till om översiktsplanen är aktuell. I översiktsplanen vägs en mängd olika intressen samman.


Den är inte juridiskt bindande men är ett viktigt strategiskt dokument som ligger till grund för fortsatt planering och tillståndsprövning (exempelvis detaljplaner och bygglov).


Kommunen kan också göra fördjupningar av översiktsplanen för olika delar av kommunen eller tematiska tillägg (för exempelvis vindkraft eller landsbygdsutveckling).


Kommunen arbetar just nu med att ta fram en ny översiktsplan. Samråd planeras till sommaren 2020.

Rapsfält vid Tormestorp. Foto: Maria Månsson Brink

Hässleholms kommuns översiktsplan

Antogs

ÖversiktsplanPDF (pdf, 22 MB) (pdf, 21.7 MB)

2007

Sidan uppdaterades 2020-02-11