Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Översiktsplan

Den kommunomfattande översiktsplanen anger hur vi vill att den fysiska miljön ska användas, utvecklas och bevaras på lång sikt. Översiktsplanen har varit ute på granskning och just nu sammanställs och besvaras alla inkomna yttranden.

 

Tack för dina synpunkter på översiktsplanen

Förslaget till ny översiktsplan har under hösten 2021 varit ute på granskning. Syftet med granskningen var att ha en dialog med allmänheten genom både digitala dialogmöten och ett ÖP-mingel, samt att ge olika intressenter, myndigheter och medborgare möjligheten att återigen lämna synpunkter på förslaget. 

 

Efter granskningen ska synpunkterna besvaras i ett särskilt utlåtande och vissa mindre ändringar kan behöva arbetas in i översiktsplanen. När eventuella ändringar har gjorts i översiktsplanen kommer antagandehandlingarna sammanställas och tas upp för beslut om antagande i kommunfullmäktige under våren 2022.

 

Nedan finns granskningsförslaget av översiktsplanen som består av ett textdokument och en digital karta.


Granskningsförslag till ny översiktsplan

Framsidan på dokumentet Översiktsplan för Hässleholms kommun - granskningssförslag.

Översiktsplan för Hässleholms kommun - granskningsförslag

 

Varför behöver vi ha en översiktsplan?

Förslaget till den nya översiktsplanen tar sikte på Hässleholms kommun år 2040. Den anger strategier för hur kommunen kan utvecklas de kommande 20 åren.


En översiktsplan anger visionen för utvecklingen av den fysiska miljön och fungerar som vägledning för att planera mark- och vattenanvändningen. Det är översiktsplanen som tillsammans med strategier och fördjupade översiktsplaner leder till mer specifika handlingsplaner och detaljplaner. Planer som kommunen sedan använder för att exempelvis avgöra vad som får byggas var, vilka grönområden som ska bevaras eller hur vattnet ska nyttjas.

Översiktplanen är inte juridiskt bindande, den beskriver en inriktning som gjorts efter att olika intressen har vägts samman.


I filmerna nedan får du en enkel överblick av innehållet i översiktsplanen och vad syftet med en översiktsplan är.


Vad händer sen?


Antagande

När alla synpunkter behandlats och granskningsförslaget bearbetats till en antagandehandling, är översiktsplanen klar. Då kan den antas av politikerna i kommunfullmäktige.

Illustration över processen att ta fram en ny översiktsplan med fyra steg; inlyssning, samråd, granskning och antagning.

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan består av flera steg; inlyssningsfas, samråd, granskning och antagande.

Andra översiktliga planer

Översiktplanen kompletteras med fördjupningar och tillägg som fokuserar på specifika platser eller områden. Gällande översiktsplan är antagen år 2007. 


Sidan uppdaterades