Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Översiktsplan

Översiktsplanen anger hur vi vill att den fysiska miljön ska användas, utvecklas och bevaras på lång sikt. Gällande översiktsplan är från år 2007 och arbetet med att ta fram en ny översiktsplan pågår.

Gällande översiktsplan

Översiktplanen kompletteras med fördjupningar och tillägg som fokuserar på specifika platser eller områden.


Arbete med ny översiktsplan

Förslaget till den nya översiktsplanen tar sikte på Hässleholms kommun år 2040. Den anger alltså strategier för hur kommunen kan utvecklas de kommande 20 åren. I filmen får du en snabb överblick av innehållet.

 

Samrådsförslaget till ny översiktsplan:

Framsidan på dokumentet Översiktsplan för Hässleholms kommun - samrådsförslag.

Översiktsplan för Hässleholms kommun - samrådsförslagÖversiktsplan för Hässleholms kommun - samrådsförslag (lågupplöst) Pdf, 12 MB. (Pdf, 12 MB)


Översiktsplan för Hässleholms kommun - samrådsförslag (högupplöst för utskrift) Pdf, 69 MB. (Pdf, 69 MB)

 
Detta förslag håller nu på att bearbetas ihop med inkomna synpunkter till utställningsförslaget.


Tack för dina synpunkter på översiktsplanen

Ett förslag till ny översiktsplan har under sommaren och hösten 2020 varit ute på samråd. Syftet med samrådet var att ge olika intressenter, myndigheter och inte minst medborgarna möjligheten att lämna synpunkter. 

 

Vad händer nu?

 

Utställning

Nu kommer förslaget att bearbetas till ett utställningsförslag, utifrån de synpunkter som har kommit in under samrådet. Utställningsförslaget, som planeras vara klart hösten år 2021, ska därefter ut på remiss. Där kan du ta del av hur kommunen har beaktat inkomna synpunkter under samrådet.


Under utställningstiden finns det återigen möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.


Antagande

Utställningsförslaget färdigställs slutligen till en antagandehandling som politikerna tar beslut om. Därefter kommer översiktsplanen behandlas i kommunfullmäktige.

Illustration över processen att ta fram en ny översiktsplan med fyra steg; inlyssning, samråd, utställning och antagning.

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan består av flera steg; inlyssningsfas, samråd, utställning och antagande.


Varför behöver vi ha en översiktsplan?

En översiktsplan anger visionen för utvecklingen av den fysiska miljön och fungerar som vägledning för att planera mark- och vattenanvändningen. Det är översiktsplanen som tillsammans med strategier och fördjupande översiktsplaner leder till mer specifika handlingsplaner och detaljplaner. Planer som kommunen sedan använder för att exempelvis avgöra vad som får byggas var, vilka grönområden som ska bevaras eller hur vattnet ska nyttjas.


Dock är översiktplanen inte juridiskt bindande, utan den beskriver en inriktning som man enats om efter att en mängd olika intressen har vägts samman.

Sidan uppdaterades