Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Söka planbesked

Du som planerar att genomföra något som kräver en antagen, ändrad eller upphävd detaljplan behöver lämna in en ansökan om planbesked till kommunen.

Ansökan om planbesked

Din ansökan om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av syftet med den planerade åtgärden samt en karta som visar vilket område det gäller. Om åtgärden avser en byggnad, ska ansökan också innehålla en beskrivning av byggnadens karaktär och storlek.

Planbeskedet

Kommunen ger dig planbesked inom fyra månader från att ansökan har kommit in, om inte du och kommunen kommit överens om annat.

I planbeskedet står det om kommunen kommer att starta upp arbetet med att ta fram en detaljplan eller inte.


Om planbeskedet är positivt och arbetet med en detaljplan ska starta anges en preliminär tidplan för när planen kan väntas bli antagen, ändrad eller upphävd.


Om planbeskedet är negativt kommer inget detaljplanearbete starta. Skälen till beslutet finns med i planbeskedet.


Beslutet om planbesked är inte bindande och går inte att överklaga.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för planbesked enligt gällande taxa. Avgiften tas ut både för positiva och negativa planbesked. Vid uppstart av en detaljplan tecknar kommunen och sökande ett separat planavtal där kostnaden för det fortsatta detaljplanearbetet regleras.

Sidan uppdaterades