Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Söka planbesked

Du som planerar att genomföra något som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller upphävs ska lämna in en ansökan om planbesked till kommunen.

Ansökan om planbesked

Ansökan om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den planerade åtgärden samt en karta som visar det område som berörs. Om åtgärden avser byggnadsverk, ska din ansökan också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning.

Planbeskedet

Kommunen ger dig ett planbesked inom fyra månader från att en komplett ansökan har kommit in, om inte du och kommunen kommit överens om annat.

Av planbeskedet framgår om kommunen avser att starta upp arbetet med att ta fram en detaljplan eller inte.


Om planbeskedet är positivt och arbetet med en detaljplan ska påbörjas anges den tidpunkt då arbetet bedöms ha nått fram till ett slutgiltigt beslut för att anta, ändra eller upphäva en detaljplan. Om planbeskedet blir negativt kommer inget detaljplanearbete påbörjas och skälen för detta ska då framgå i planbeskedet. Planbeskedet är ett beslut som inte är bindande och inte kan överklagas.

Avgift

Avgift för planbesked kommer att tas ut enligt gällande taxa. Avgift tas ut både för positiva och negativa planbesked. Vid uppstart av en detaljplan tecknas ett separat planavtal där kostnaden för det fortsatta detaljplanearbetet regleras.

Sidan uppdaterades