Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Söka planbesked

Du som planerar att genomföra något som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller upphävs ska lämna in en ansökan om planbesked till kommunen.

Ansökan om planbesked

Ansökan om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden samt en karta som visar det område som berörs. Om åtgärden avser byggnadsverk, ska din ansökan också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning.

Planbeskedet

Kommunen ger dig ett planbesked inom fyra månader från att en komplett ansökan har kommit in, om inte du och kommunen kommit överens om annat.


Av planbeskedet framgår om kommunen avser att inleda ett planläggningsarbete eller inte. Om ett planarbete avses inledas så anges den tidpunkt då arbetet, enligt kommunens bedömning, kommer ha lett fram till ett slutgiltigt beslut för att anta, ändra eller upphäva en detaljplan. Om avsikten inte är att inleda ett planläggningsarbete så anger kommunen skälen för det i planbeskedet. Ett planbesked är ett beslut som inte är bindande och inte kan överklagas.

Avgift

Avgift för planbesked (plan- och bygglagen 12 kap 8§) kommer att tas ut enligt gällande taxa. Avgift tas ut både för positiva och negativa planbesked.

Sidan uppdaterades