Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Så kan du påverka

Alla planer har samrådstillfällen då du som berörd eller allmänt intresserad kan ställa frågor och lämna synpunkter.

Detaljplanering

Sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst, boende samt myndigheter som har väsentligt intresse av förslaget kan lämna synpunkter under samrådstiden. Ofta informeras intresserade via annons i ortstidning eller utskick per post om de är sakägare.


Det slutliga planförslaget ställs ut för granskning under minst tre veckor. Detta annonseras i dagspressen och sakägare och remissinstanser underrättas via brev. Synpunkter på förslaget lämnas skriftligt under granskningstiden. 


Översiktsplanering

Översiktsplaneprocessen har två dialogtillfällen där allmänheten och berörda får lämna in skriftliga synpunkter på översiktsplaneförslaget. De kallas samråd och granskning och pågår under minst två månader.


Oftast ordnas under samråd och granskning också möten där kommunens ansvariga politiker och tjänstemän informerar och diskuterar förslaget tillsammans med allmänhet och berörda intressenter.

Sidan uppdaterades