Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för del av Hässleholm 87:6 m.fl. (Kyrkskolan)

  • Ingen giltig användare vald.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för blandade användningar i området, att befintliga byggnader bevaras och skyddas från förvanskning, att ny bebyggelse anpassas utformningsmässigt till befintlig, att införa mer grönska i området kring Kyrkskolan och på allmän plats samt att möjliggöra för ett sammanhållet gång- och cykelstråk.

Detaljplanen handläggs i detta fall med utökat förfarande, vilket innebär samråd följt av granskning och därefter antagande.

Synpunkter

Synpunkter på förslaget kan lämnas nu i samrådsskedet, samt i granskningsskedet.


Om skriftliga synpunkter inte lämnas senast under granskningstiden förloras rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.


Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas, så ska dessa ha kommit in till Byggnadsnämnden senast den 21 november 2018. Märk brevet/mejlet ”BN 2016-271” och ange ditt namn och kontaktuppgifter.


Synpunkterna skickas till Byggnadsnämnden via e-post eller via vanlig post till:

Byggnadsnämnden
Hässleholms kommun
281 80 HÄSSLEHOLM

Handläggare

Planarkitekt Sofie Kling Mathiasson, tel 0451-26 89 10

Handlingar

Samrådshandlingar (25 oktober - 21 november 2018)

Sidan uppdaterades 2019-05-15 av Linn Bendahl

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun