Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Upphävande av detaljplanen Vankiva 9:40 (Train Alliance underhållsdepå) på fastighet Vankiva 9:6

  • Ingen giltig användare vald.

Syftet med detaljplanen är att upphäva befintlig detaljplan (Vankiva 9:40 Train Alliance underhållsdepå) på nuvarande fastighet Vankiva 9:6. Genom att upphäva detaljplanen återgår markanvändningen till tidigare ändamål för jordbruksändamål.

Efter upphävandet finns möjlighet att upprätta byggnader för jordbruksändamål och djurhållning.

Detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt 5 kap 38b § med hänvisning till 18 § första och tredje stycket samt 19-25 §, vilket innebär att planen antas efter granskning .

Synpunkter

Synpunkter på förslaget kan lämnas nu i grankningsskedet därefter kommer miljö- och stadsbyggnadsnämnden att besluta om att anta upphävande handlingarna för detaljplanen.


Gransknings syfte är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.


Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas, så ska dessa ha kommit in till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden senast den 13 september 2019. Märk brevet/mejlet ”B 2019-169” och ange ditt namn och kontaktuppgifter.


Synpunkterna skickas till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden via e-post eller via vanlig post till:

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Hässleholms kommun
281 80 HÄSSLEHOLM

Handläggare

Planarkitekt Alexander Lindahl tel 0451-26 89 08

Handlingar

Granskningshandlingar (2019)

Samrådshandlingar (2019)

Sidan uppdaterades