Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Upphävande av detaljplan för Vittsjö 3:408

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att upphäva en del av den gällande detaljplanen för del av Vittsjö 3:408 (Waldaus väg 13), upprättad år 1955, vars plangräns idag går genom en byggnad på tomten. Genom att upphäva den del av planen som överlappar fastigheten kan tomten användas på ett bättre sätt än vad som är möjligt i nuläget.

Planförslaget genomförs som ett upphävande av del av detaljplan och förslaget kommer inte ersättas med någon ny detaljplan inom området. Planförslaget kommer innebära ett återinträdande av strandskyddet. Del av befintlig detaljplan som upphävs är från år 1955 och medger idag Allmän plats, Park och Allmän plats, Väg.


Detaljplanen upprättas med förenklat standardförfarande för upphävande av detaljplan (PBL 5 kap 38 §), och skickas ut på samråd innan den antas av miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Samrådet varar under tre veckor.


Handläggare

Planarkitekt Alexander Lindahl tel 0451-26 89 08

Handlingar

Samrådshandlingar (2021)

Sidan uppdaterades