Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för Småskolan 1

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att bygga bostäder inom fastigheten Småskolan 1 i Tyringe. Befintlig vårdcentral ska samtidigt kunna fortsätta sin verksamhet.

Hässleholms kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Småskolan 1 i Tyringe. Planförslaget överensstämmer med kommunens Översiktsplan.


Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär två skeden, samråd och granskning. Samrådet och granskningens syfte är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.

 

Beslut om att anta förslag till detaljplan för Småskolan 1 planeras till miljö- och stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 15 december.

Handläggare

Planarkitekt Sofie Kling Mathiasson tel 0451-26 89 03

Handlingar

Antagandehandlingar (2021)

Granskningshandlingar (2021)

Utredningar (2021)

Samrådshandlingar (2021)

Sidan uppdaterades