Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för sjukhuset, Fornbacken 2

Detaljplanen ska ge förutsättningar för sjukhusets långsiktiga utveckling. Den ska också möjliggöra den planerade utbyggnaden av ortopedkliniken, Framtidens ortopedi i Hässleholm.


Detaljplanen innebär även att befintliga naturvärden och kulturhistoriska värden skyddas för framtiden samt att en befintlig gata, Skytteliden, får en ny sträckning och funktion som allmän gata.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär två skeden (samråd och granskning) innan planen antas. Granskning hölls våren år 2021 där det gavs möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.


Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har vid sitt sammanträde den 23 juni 2021 beslutat att anta förslag till detaljplan för Fornbacken 2 (Sjukhuset), Hässleholm, Hässleholms kommun, beslut §76.

Samtliga handlingar finns samlade under "handlingar" längre ner på sidan.

Handläggare

Planarkitekt Madeleine Meiby tel 0451-26 65 35

Handlingar

Antagandehandlingar (2021)

Granskningshandlingar (2021)

Utredningar

Samrådshandlingar (2019)

Sidan uppdaterades