Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för sjukhuset, Fornbacken 2

Detaljplanen ska ge förutsättningar för sjukhusets långsiktiga utveckling. Den ska också möjliggöra den planerade utbyggnaden av ortopedkliniken, Framtidens ortopedi i Hässleholm.


Detaljplanen innebär även att befintliga naturvärden och kulturhistoriska värden skyddas för framtiden samt att en befintlig gata, Skytteliden, får en ny sträckning och funktion som allmän gata.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär två skeden (samråd och granskning) innan planen antas. Samråd hölls hösten år 2019 där det gavs möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Handläggare

Planarkitekt Madeleine Meiby tel 0451-26 65 35

Synpunkter

Synpunkter på förslaget kan lämnas nu i granskningsskedet. Därefter kommer miljö- och stadsbyggnadsnämnden att besluta om att anta detaljplanen.


Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas, så ska dessa ha kommit in till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden senast den 26 april 2021. Märk brevet/mejlet ”BN 2018-643” och ange ditt namn och kontaktuppgifter.


Synpunkterna skickas till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden via epost

eller via vanlig post till:


Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Hässleholms kommun
281 80 HÄSSLEHOLM


Den som inte framfört skriftliga synpunkter på planförslaget senast under granskningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut om antagande av detaljplanen.

Handlingar

Granskningshandlingar (2021)

Utredningar

Samrådshandlingar (2019)

Sidan uppdaterades