Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för sjukhuset, Fornbacken 2

  • Ingen giltig användare vald.

Detaljplanen ska ge förutsättningar för sjukhusets långsiktiga utveckling. Den ska också möjliggöra den planerade utbyggnaden av ortopedkliniken, Framtidens ortopedi i Hässleholm.


Planförslaget innebär en omgestaltning av Skytteliden, som även föreslås bli kommunal.


Detaljplanen syftar också till att skydda befintliga naturvärden och kulturhistoriska värden inom planområdet.


Ett område för dagvattendamm avsätts i planområdets södra del.

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande, vilket innebär två skeden (samråd och granskning) innan planen antas. Samråd hölls hösten år 2019 där det gavs möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Handläggare

Planarkitekt Madeleine Meiby tel 0451-26 65 35

Handlingar

Samrådshandlingar (2019)

Sidan uppdaterades