Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för Röinge 34:1 (Pollenvägen)

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för bostads- bebyggelse på den södra sidan av Pollenvägen. Detta som ett komplement till befintlig bostadsbebyggelse på den norra sidan av Pollenvägen. Syftet är också att utöka verksamhetsområdet för dagvatten utmed Pollenvägen samt att planlägga befintligt gatunät.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär två skeden, samråd och granskning.

Samrådet och granskningens syfte är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Handläggare

Planarkitekt Marie Nilsson tel: 0451-26 89 14

Handlingar

Antagandehandlingar (2020)

Granskningshandlingar (2020)

Sidan uppdaterades