Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för Lur 2:25 (Vitsippan)

  • Ingen giltig användare vald.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att bygga 8 fritidshus i anslutning till Vitsippan. Byggnaderna föreslås placeras friliggande minst 4.5 meter från fastighetsgräns. Ett u-område föreslås i anslutning till Vitsippan för att möjliggöra framtida anslutning av VA.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2018-05-28 §65

Handläggare

Planarkitekt Alexander Lindahl tel. 0451 - 26 89 08

Handlingar

Antagandehandlingar

Utställningshandlingar

Samrådshandlingar

Sidan uppdaterades 2019-06-25