Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för Kruthornet 1 m.fl. (Hagaområdet)

  • Ingen giltig användare vald.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att uppföra ny bostadsbebyggelse på två obebyggda fastigheter i Hagaområdet, där ny bebyggelse ska utformas med hänsyn
till omkringliggande bebyggelsemiljö som är värdefull ur kulturmiljösynpunkt. Syftet med detaljplanen är vidare att aktualisera markanvändningen för ett antal områden i
Hagaområdet.

Detaljplanen antogs av miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2019-05-22.

Handläggare

Planarkitekt Sofie Kling Mathiasson, tel 0451-26 89 10

Antagandehandlingar (2019)

Granskningshandlingar (2019)

Samrådshandlingar (2018)

Sidan uppdaterades