Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för Köpmannen 4

Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning i form av bostäder och centrum med tillhörande parkeringsgarage inom området som i nuläget enbart är planlagt för centrumändamål.

Planområdets avgränsning.

Detaljplaneprocessen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär samråd följt av granskning och därefter antagande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Syftet med samråd och granskning är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Illustration av detaljplaneprocessen med standardförfarande.

Handläggare

Planarkitekt är Sherif Hosny

0451-26 89 06

Skicka e-post till Sherif Hosny

Handlingar

Samrådshandlingar (2022)

Sidan uppdaterades