Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för Hässleholm 89:15 m.fl (Reningsverket)

Detaljplanens syfte är att säkerställa reningsverkets långsiktiga utveckling och funktion som samhällsviktig verksamhet, fastställa reningsverkets verksamhetsområde, möjliggöra ytor för utveckling samt minimera hälsorisk på grund av risk för smittspridning genom att fastställa skyddsavstånd.

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande, vilket innebär två skeden, samråd och granskning, innan planen antas. Samrådet och granskningens syfte är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Handläggare

Planarkitekt Andreas Ask tel: 0451-26 89 20

Planchef Marie Nilsson tel: 0451-26 89 14

Planarkitekt Madeleine Meiby tel: 0451-26 65 35

Handlingar

Samrådshandlingar (2021)

Utredningar

Sidan uppdaterades