Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för Hässleholm 89:15 m.fl (Reningsverket)

Detaljplanens syfte är att säkerställa reningsverkets långsiktiga utveckling och funktion som samhällsviktig verksamhet, fastställa reningsverkets verksamhetsområde, möjliggöra ytor för utveckling samt minimera hälsorisk på grund av risk för smittspridning genom att fastställa skyddsavstånd.

Planområdets avgränsning.

Detaljplaneprocessen

Detaljplanen handläggs i detta fall med utökat förfarande enligt PBL 2010:900, vilket innebär att det finns två tillfällen för kommunikation med allmänhet,

sakägare och myndigheter. Dessa tillfällen är i samrådet och i granskningen.

Därefter sker antagandet av detaljplanen i kommunfullmäktige.

Illustration av detaljplaneprocessen med utökat förfarande enligt PBL 2010:900. Planen var på samråd år 2021.

Handläggare

Planarkitekt är Andreas Ask
0451-26 89 20

Skicka e-post till Andreas Ask

Handlingar

Samrådshandlingar (2021)

Utredningar

Sidan uppdaterades