Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för Fornbacken 6

  • Ingen giltig användare vald.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostadshus och äldreboende samtidigt som befintliga kulturvärdefulla byggnader skyddas. Planförslaget möjliggör även andra användningsområden inom området för eventuella framtida utvecklingsbehov.

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande. Utökat förfarande innebär att det finns två tillfällen för samråd med allmänhet och sakägare (samråd och granskning). Samrådens syfte är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan under arbetsprocessen.


Efter samråd och granskning kan detaljplanen antas av kommunfullmäktige.

Handläggare

Planarkitekt Madeleine Meiby tel 0451-26 65 35

Handlingar

Samrådshandlingar (2020)

Utredningar

Sidan uppdaterades