Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för Fornbacken 6

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning av bostadshus samtidigt som befintliga kulturvärdefulla byggnader från 1950-talet skyddas för framtiden. Planförslaget möjliggör också centrumverksamhet inom området för att ta höjd för eventuella framtida utvecklingsbehov.

Hässleholms miljö- och stadsbyggnadsnämnd har vid sitt sammanträde den 27 oktober 2021 beslutat att anta förslag till detaljplan för Fornbacken 6, Hässleholms kommun, beslut § 122.

 

Samtliga handlingar finns samlade under "handlingar" längre ner på sidan.

Handläggare

Planchef Marie Nilsson tel: 0451-26 89 14

Handlingar

Antagandebeslut (2021)

Antagandehandlingar (2021)

Granskningshandlingar (2021)

Samrådshandlingar (2020)

Utredningar

Sidan uppdaterades