Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för Fornbacken 6

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning av bostadshus samtidigt som befintliga kulturvärdefulla byggnader från 1950-talet skyddas för framtiden. Planförslaget möjliggör också centrumverksamhet inom området för att ta höjd för eventuella framtida utvecklingsbehov.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär två skeden, samråd och granskning, innan planen antas. Samrådet och granskningens syfte är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Handläggare

Planarkitekt Madeleine Meiby tel: 0451-26 65 35

Handlingar

Granskningshandlingar (2021)

Samrådshandlingar (2020)

Utredningar

Sidan uppdaterades