Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för Fornbacken 6

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning av bostadshus samtidigt som befintliga kulturvärdefulla byggnader från 1950-talet skyddas för framtiden. Planförslaget möjliggör också centrumverksamhet inom området för att ta höjd för eventuella framtida utvecklingsbehov.

Planområdets avgränsning.

Detaljplaneprocessen

Hässleholms miljö- och stadsbyggnadsnämnd har vid sitt sammanträde den 27 oktober 2021 beslutat att anta förslag till detaljplan för Fornbacken 6, Hässleholms kommun, beslut § 122.


Samtliga handlingar finns samlade under "handlingar" längre ner på sidan.

Illustration av detaljplaneprocessen med standardförfarande. Planen är antagen av miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Handläggare

Handläggare är Marie Nilsson

0451-26 89 14

Skicka e-post till Marie Nilsson

Handlingar

Antagandebeslut (2021)

Antagandehandlingar (2021)

Granskningshandlingar (2021)

Samrådshandlingar (2020)

Utredningar

Sidan uppdaterades