Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för Fornbacken 2 m.fl (sjukhuset)

  • Ingen giltig användare vald.

Syftet med detaljplanen är dels att ge förutsättningar för sjukhusets långsiktiga utveckling, dels att möjliggöra den planerade utbyggnaden av ortopedkliniken, Framtidens ortopedi i Hässleholm. Planförslaget omfattar en omgestaltning av Skytteliden, som även föreslås bli kommunal.


Detaljplanen syftar också till att skydda befintliga naturvärden och kulturhistoriska värden inom planområdet.

Ett område för dagvattendamm avsätts i planområdets södra del.

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande, vilket innebär två skeden (samråd och granskning/utställning).

Synpunkter

Synpunkter på förslaget kan lämnas nu i samrådsskedet samt granskningsskedet därefter kommer miljö- och stadsbyggnadsnämnden att besluta om att anta detaljplanen.


Samrådets syfte är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.


Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas, så ska dessa ha kommit in till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden senast den 30 augusti 2019. Märk brevet/mejlet ”BN 2018-643” och ange ditt namn och kontaktuppgifter.


Synpunkterna skickas till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden via e-post eller via vanlig post till:

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Hässleholms kommun
281 80 HÄSSLEHOLM


Handläggare

Planarkitekt Marie Nilsson tel 0451-26 67 50

Handlingar

Samrådshandlingar

Sidan uppdaterades 2019-10-28