Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för Fasanen 1 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att föreslå bostäder, vårdcentral, centrumändamål och tillhörande parkeringsgarage inom området som idag är planlagt för småindustri.

Syftet med detaljplanen är också att överföra delar av allmän platsmark till kvartersmark för att säkerställa boendeparkeringar utmed Kullagatans norra sida.


Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Beslut i miljö- och stadsbyggnadsnämnden tas inför samråd/granskning samt vid detaljplanens antagande.


Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har vid sitt sammanträde den 23 juni 2021 beslutat att anta förslag till detaljplan för del av Fasanen 1 m.fl, Hässleholm, Hässleholms kommun, beslut §77.

Samtliga handlingar finns samlade under "handlingar" längre ner på sidan.

Handläggare

Planarkitekt Sherif Hosny, tel 0451-26 89 06

Handlingar

Antagandehandlingar (2021)

Granskningshandlingar (2020)

Utredningar (granskning)

Samrådshandlingar (2018)

Utredningar (samråd)

Sidan uppdaterades