Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för Fasanen 1 m.fl.

  • Ingen giltig användare vald.

Syftet med planen är att medge bostäder, vårdcentral, centrumändamål och tillhörande parkeringsgarage inom området som idag är planlagt för småindustri. Syftet är också att överföra delar av allmän platsmark till kvartersmark för att säkerställa boendeparkeringar utmed Kullagatans norra sida, samt att skapa ett markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar inom kvartersmark för bostäder.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Beslut i byggnadsnämnden tas inför samråd/granskning samt vid detaljplanens antagande.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget kan lämnas i samrådsskedet och ska ha kommit in till stadsbyggnadskontoret senast 16 juli 2018. Märk ditt brev med BN 2016-270 och ange namn och kontaktuppgifter.

 

Synpunkterna skickas till Byggnadsnämnden via e-post eller via vanlig post till:

Byggnadsnämnden
Hässleholms kommun
281 80 HÄSSLEHOLM

Handläggare

Planarkitekt Marie Nilsson, tel 0451-26 89 14

Handlingar

Sidan uppdaterades 2018-08-13