Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för Fasanen 1 m.fl.

  • Ingen giltig användare vald.

Syftet med detaljplanen är att föreslå bostäder, vårdcentral, centrumändamål och tillhörande parkeringsgarage inom området som idag är planlagt för småindustri.

Syftet med detaljplanen är också att överföra delar av allmän platsmark till kvartersmark för att säkerställa boendeparkeringar utmed Kullagatans norra sida.

 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Beslut i miljö- och stadsbyggnadsnämnden tas inför samråd/granskning samt vid detaljplanens antagande.


Samråd hölls i juli 2018 där det gavs möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Handläggare

Planarkitekt Sherif Hosny, tel 0451-26 89 06

Handlingar


Sidan uppdaterades 2020-02-06