Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för Fanjunkaren 12 m.fl.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att planlägga för bostäder och centrumändamål i fler våningar än vad som idag är möjligt att bygga enligt gällande detaljplan. Syftet är även att se över trafiksituationen för att skapa en bra lösning för korsningen vid Vankivavägen/Finjagatan.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär två skeden; samråd och granskning. Samrådets och granskningens syfte är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Handläggare

Planarkitekt Sherif Hosny tel 0451-26 89 06

Handlingar

Granskningshandlingar (2021)

Samrådshandlingar (2020)

Utredningar

Sidan uppdaterades