Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för Fanjunkaren 12 m.fl.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att planlägga för bostäder och centrumändamål i fler våningar än vad som idag är möjligt att bygga enligt gällande detaljplan. Syftet är även att se över trafiksituationen för att skapa en bra lösning för korsningen vid Vankivavägen/Finjagatan.

Planområdets avgränsning.

Detaljplaneprocessen

Hässleholms miljö- och stadsbyggnadsnämnd har vid sitt sammanträde den 27 oktober 2021 beslutat att anta förslag till detaljplan för Fanjunkaren 12 m.fl., Hässleholms kommun, beslut § 124.


Samtliga handlingar finns samlade under "handlingar" längre ner på sidan.

Illustration av detaljplaneprocessen med standardförfarande. Planen är antagen av miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Handläggare

Planarkitekt är Sherif Hosny

0451-26 89 06

Skicka e-post till Sherif Hosny

Handlingar

Antagandebeslut (2021)

Antagandehandlingar (2021)

Granskningshandlingar (2021)

Samrådshandlingar (2020)

Utredningar

Sidan uppdaterades