Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för Fanjunkaren 12 m.fl.

  • Ingen giltig användare vald.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att planlägga för bostäder och centrumändamål i fler våningar än vad som idag är möjligt att bygga enligt gällande detaljplan. Syftet är även att se över trafiksituationen för att skapa en bra lösning för korsningen vid Vankivavägen/Finjagatan.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär två skeden, samråd och granskning.

Samrådet och granskningens syfte är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Detaljplanen är nu ute på samråd.

Handläggare

Planarkitekt Sherif Hosny tel 0451-26 89 06

Handlingar

Samrådshandlingar (2020)

Utredningar

Sidan uppdaterades