Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för del av Vinslöv 5:1

  • Ingen giltig användare vald.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för verksamheter och att stärka kopplingen till och från området genom en gång- och cykelväg.

Planområdets avgränsning.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär samråd följt av granskning genom underrättelse och slutligen antagande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.


Synpunkter på förslaget kan lämnas nu i samrådsskedet och under granskningen, därefter kommer miljö- och stadsbyggnadsnämnden besluta om att anta detaljplanen.


Synpunkter på planförslaget ska ha kommit in till miljö- och stadsbyggnadsnämnden senast den 7 april 2020. Märk brevet/mejlet ”BN 2017-1148” och ange ditt namn och kontaktuppgifter.


Skicka synpunkterna till:

byggnadsnamnden@hassleholm.se

eller:

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Handläggare

Planarkitekt Andreas Ask, tel 0451-26 89 20


Handlingar

Samrådshandlingar (2020)

Utredningar

Sidan uppdaterades 2020-03-10