Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för del av Vinslöv 5:1

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för verksamheter och att stärka kopplingen till och från området genom en gång- och cykelväg.

Planområdets avgränsning.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär två skeden (samråd och granskning) innan planen antas. Granskning hölls våren år 2021 där det gavs möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Handläggare

Planarkitekt Andreas Ask, tel 0451-26 89 20


Handlingar

Granskningshandlingar (2021)

Utredningar

Samrådshandlingar (2020)

Sidan uppdaterades