Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för del av Vinslöv 5:1

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för verksamheter och att stärka kopplingen till och från området genom en gång- och cykelväg.

Planområdets avgränsning.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär två skeden (samråd och granskning) innan planen antas. Samråd hölls våren år 2020 där det gavs möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Synpunkter

Synpunkter på förslaget kan lämnas nu i granskningsskedet. Därefter kommer miljö- och stadsbyggnadsnämnden att besluta om att anta detaljplanen.

Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas, så ska dessa ha kommit in till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden senast den 10 maj 2021. Märk brevet/mejlet ”BN 2017-1148” och ange ditt namn och kontaktuppgifter.

Synpunkterna skickas till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden via epost

eller via vanlig post till:

 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Hässleholms kommun
281 80 HÄSSLEHOLM

 

Den som inte framfört skriftliga synpunkter på planförslaget senast under granskningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut om antagande av detaljplanen.

Handläggare

Planarkitekt Andreas Ask, tel 0451-26 89 20


Handlingar

Granskningshandlingar (2021)

Utredningar

Samrådshandlingar (2020)

Sidan uppdaterades