Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för del av Vannaröd 56:7 m.fl.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att uppföra bostäder inom delar av fastigheten Vannaröd 56:7. Planen innehåller cirka 2500 kvm kvartersmark för bostadsändamål.

Planområdet dp Vannaröd 56:7

Planen föreslår två våningar, som var den bebyggelsehöjd som fanns tidigare på tomten. Byggnaderna är tänkta att uppföras som parhus med två hyreslägenheter per hus, sammanlagt rymmer planen 12 bostäder.


Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär två skeden (samråd och granskning).

Handläggare

Planarkitekt Sherif Hosny tel 0451-26 89 06

Handlingar

Antagandehandlingar (2021)

Granskningshandlingar (2020)

Samrådshandlingar (2019)

Sidan uppdaterades