Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för del av Vannaröd 56:7 m.fl.

  • Ingen giltig användare vald.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att uppföra bostäder inom delar av fastigheten Vannaröd 56:7. Planen innehåller ca 2500 kvm kvartersmark för bostadsändamål (B) samt delar av befintligt gatunät som är reglerat till GATA. Planen medger två våningar likt den bebyggelsehöjd som fanns tidigare på tomten. Byggnaderna är tänkta att uppföras som parhus med två hyreslägenheter per hus, sammanlagt rymmer planen 12 bostäder.

Planområdet dp Vannaröd 56:7

Detaljplanen handläggs med standard planförfarande, vilket innebär två skeden (samråd och granskning).

Synpunkter

Synpunkter på förslaget kan lämnas nu i samrådsskedet samt granskningsskedet därefter kommer miljö- och stadsbyggnadsnämnden att besluta om att anta detaljplanen.


Samrådets syfte är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.


Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas, så ska dessa ha kommit in till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden senast den 01 juli 2019. Märk brevet/mejlet ”BN 2016-284” och ange ditt namn och kontaktuppgifter.


Synpunkterna skickas till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden via e-post eller via vanlig post till:

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Hässleholms kommun
281 80 HÄSSLEHOLM

Handläggare

Planarkitekt Sherif Hosny tel 0451-26 89 06

Handlingar

Samrådshandlingar (2019)

Sidan uppdaterades 2019-10-28

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer