Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för del av Stoby 24:1 (Krossgatan)

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att utöka
industrimarken inom delar av fastigheten Stoby 24:1 som idag består av naturmark. Delar av naturmarken kommer att bevaras i industriområdet.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär två skeden (samråd och granskning) innan planen antas. Grankning hölls våren år 2021 där det gavs möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Handläggare

Planarkitekt Madeleine Meiby tel 0451-26 65 35

Handlingar

Granskningshandlingar (2021)

Utredningar

Samrådshandlingar (2020)

Sidan uppdaterades