Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för del av Stoby 24:1 (Krossgatan)

  • Ingen giltig användare vald.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att utöka
industrimarken inom delar av fastigheten Stoby 24:1 som idag består av naturmark. Delar av naturmarken kommer att bevaras i industriområdet.

Detaljplanen handläggs med begränsat
förfarande. Begränsat förfarande är en förkortning av den vanliga processen för att ta fram en detaljplan (standardförfarande), och har bara ett tillfälle för
samråd med allmänhet och sakägare.


Begränsat förfarande innebär att om samtliga sakägare godkänner planförslaget under samrådet,
utgår det andra tillfället för samråd (granskningen) och detaljplanen kan antas i miljö- och stadsbyggnadsnämnden efter första samrådstillfället.

Synpunkter

Synpunkter på förslaget kan lämnas nu i samrådsskedet.

Om du är sakägare men inte har synpunkter på förslaget så ombeds du att godkänna förslaget via utskickat svarsvbrev eller via mail på samma sätt som du lämnar synpunkter.


Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska
beaktas, så ska dessa ha kommit in till Miljö- och
stadsbyggnadsnämnden senast den 9 juni 2020.

Märk brevet/mejlet ”BN 2016-0933”
och ange ditt namn och kontaktuppgifter.


Synpunkterna skickas till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden via epost eller via vanlig post till:

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Hässleholms kommun
281 80 HÄSSLEHOLM

Handläggare

Planarkitekt Madeleine Meiby tel 0451-26 65 35

Handlingar

Samrådshandlingar (2020)

Sidan uppdaterades 2020-05-14