Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för del av Stoby 24:1 (Krossgatan)

  • Ingen giltig användare vald.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att utöka
industrimarken inom delar av fastigheten Stoby 24:1 som idag består av naturmark. Delar av naturmarken kommer att bevaras i industriområdet.

Detaljplanen handläggs med begränsat
förfarande. Begränsat förfarande är en förkortning av den vanliga processen för att ta fram en detaljplan (standardförfarande), och har bara ett tillfälle för
samråd med allmänhet och sakägare.


Begränsat förfarande innebär att om samtliga sakägare godkänner planförslaget under samrådet,
utgår det andra tillfället för samråd (granskningen) och detaljplanen kan antas i miljö- och stadsbyggnadsnämnden efter första samrådstillfället.

Handläggare

Planarkitekt Madeleine Meiby tel 0451-26 65 35

Handlingar

Samrådshandlingar (2020)

Sidan uppdaterades