Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för del av Hässleholm 87:6 m.fl. (Kyrkskolan)

  • Ingen giltig användare vald.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för blandade användningar i området, att befintliga byggnader bevaras och skyddas från förvanskning, att ny bebyggelse anpassas utformningsmässigt till befintlig, att införa mer grönska i området kring Kyrkskolan och på allmän plats samt att möjliggöra för ett sammanhållet gång- och cykelstråk.

Detaljplanen handläggs i detta fall med utökat förfarande, vilket innebär samråd följt av granskning och därefter antagande.

Synpunkter

Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden 25 oktober 2018 - 21 november 2018. Inkomna synpunkter under samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse som är inkluderad i granskningshandlingarna.


Synpunkter på förslaget kan lämnas nu under granskningsskedet, därefter kommer miljö- och stadsbyggnadsnämnden att besluta om att anta detaljplanen.


Granskningens syfte är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan. Om skriftliga synpunkter inte lämnas senast under granskningstiden förloras rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.


Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas, så ska dessa ha kommit in till miljö- och stadsbyggnadsnämnden senast den 5 november 2019. Märk brevet/mejlet ”BN 2016-271” och ange ditt namn och kontaktuppgifter.


Synpunkterna skickas till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden via e-post eller via vanlig post till:

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Hässleholms kommun
281 80 HÄSSLEHOLM

Handläggare

Planarkitekt Sofie Kling Mathiasson, tel 0451-26 89 10

Handlingar

Granskningshandlingar (10 oktober - 5 november 2019)

Samrådshandlingar (25 oktober - 21 november 2018)

Sidan uppdaterades 2019-10-09