Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för del av Hässleholm 87:6 m.fl. (Kyrkskolan)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för blandade användningar i området och att befintliga byggnader bevaras och skyddas från förvanskning.

Ett annat syfte med detaljplanen är att ny bebyggelse anpassas till befintlig, att införa mer grönska i området och att göra det möjligt för ett sammanhållet gång- och cykelstråk.


Hässleholms kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 24 maj 2021 beslutat att anta förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:6 m.fl. (Kyrkskolan), Hässleholm, Hässleholms kommun, beslut § 135.

 

Samtliga handlingar finns samlade under "handlingar" längre ner på sidan.

Handläggare

Planarkitekt Nina Jakobsson, tel 0451-26 89 10

Handlingar

Antagandebeslut (2021)

Antagandehandlingar (2021)

Handlingar till förnyad granskning (2020)

Granskningshandlingar (2019)

Samrådshandlingar (2018)

Sidan uppdaterades