Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m fl (Paradiset och Vänhem)

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten av ny bebyggelse med blandade funktioner (bostäder, kontor, vårdcentral, lokaler i bottenvåningar, parkeringshus.) Detaljplanen ska också främja en utveckling av befintliga grönområden inom området, och ny bebyggelse vid Vänhem.

Planområdets avgränsning.

Detaljplaneprocessen

Kommunfullmäktige antog förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 mfl (Paradiset och Vänhem) den 7 juni 2022, beslut § 75.

 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkände förslag till detaljplan för Hässleholm 87:38 m fl (Paradiset och Vänhem) den 27 oktober 2021, beslut § 123.

 

Förslaget till detaljplan stämmer överens med områdets föreslagna användning i översiktsplanen och i den fördjupade översiktsplanen.


Samtliga planhandlingar finns samlade under rubriken "handlingar" längre ner på sidan.

Illustration av detaljplaneprocessen med standardförfarande. Planen är antagen av kommunfullmäktige.

Handläggare

Planarkitekt är Alexander Lindahl

0451 - 26 89 08

Skicka e-post till Alexander Lindahl

Handlingar

Antagandebeslut (2022)

Godkännandebeslut (2021)

Antagandehandlingar (2021)

Granskningshandlingar (2021)

Utredningar

Samrådshandlingar (2017)

Sidan uppdaterades