Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m fl (Paradiset och Vänhem)

Förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 med flera (Paradiset och Vänhem) har varit ute på granskning under våren 2021. Nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna yttranden och ta fram antagandehandlingar.


Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten av ny bebyggelse med blandade funktioner (bostäder, kontor, vårdcentral, lokaler i bottenvåningar, parkeringshus.) Detaljplanen ska också främja en utveckling av befintliga grönområden inom området, och ny bebyggelse vid Vänhem. Förslaget till detaljplan stämmer överens med områdets föreslagna användning i översiktsplanen och i den fördjupade översiktsplanen.

 

Hässleholms miljö- och stadsbyggnadsnämnd har vid sitt sammanträde den 27 oktober 2021 beslutat att godkänna förslag till detaljplan för

Hässleholm 87:38 m fl (Paradiset och Vänhem), Hässleholm, Hässleholms kommun, beslut § 123.

 

Beslut om att anta förslaget till detaljplan planeras till kommunfullmäktiges sammanträde den 31 januari 2022.

 

Samtliga planhandlingar finns samlade under rubriken "handlingar" längre ner på sidan.

Handläggare

Planarkitekt Alexander Lindahl tel. 0451 - 26 89 08

Handlingar

Godkännandebeslut (2021)

Antagandehandlingar (2021)

Granskningshandlingar (2021)

Utredningar

Samrådshandlingar (2017)

Sidan uppdaterades