Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för del av Finja 7:21 och Finja 6:13 (Finja skola)

  • Ingen giltig användare vald.

Detaljplanens syfte är att bekräfta rådande förhållanden genom att planlägga aktuellt område för skoländamål.

Detaljplanen handläggs i detta fall med standardförfarande, vilket innebär samråd följt av granskning och därefter antagande. Laga kraft betyder att detaljplanen blir juridiskt bindande.

Synpunkter

Synpunkter på förslaget kan lämnas nu i samrådsskedet, samt i granskningsskedet, därefter kommer byggnadsnämnden att besluta om att anta detaljplanen.

Samrådets syfte är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.


Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas, så ska dessa ha kommit in till Byggnadsnämnden senast den 10 januari 2019. Märk brevet/mejlet ”BN 2016-1216” och ange ditt namn och kontaktuppgifter.


Synpunkterna skickas till Byggnadsnämnden via e-post eller via vanlig post till:

Byggnadsnämnden
Hässleholms kommun
281 80 HÄSSLEHOLM

Handläggare

Planarkitekt Sofie Kling Mathiasson tel 0451-26 89 10

Handlingar

Samrådshandlingar ( 13 december 2018 - 10 januari 2019)

Sidan uppdaterades 2019-02-25