Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för del av Ballingslöv 57:1 m.fl.

  • Ingen giltig användare vald.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att inom planområdet uppföra bostadsbebyggelse i form av marklägenheter. Angöring till området
sker via Vångagårdsvägen i norr. Markparkering möjliggörs i anslutning till respektive bostad och garage för boendeparkering placeras centralt inom området.

Detaljplanen handläggs i detta fall med standardförfarande, vilket innebär samråd följt av granskning genom underrättelse och antagagande i byggnadsnämnden.

Synpunkter

Synpunkter på förslaget kan lämnas nu i granskningsskedet. Granskningssyfte är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan. Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas, så ska dessa ha kommit in till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden senast den 31 juli 2019. Märk brevet/mejlet ”BN 2015-1005” och ange ditt namn och kontaktuppgifter.


Synpunkterna skickas till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden via e-post eller via vanlig post till:

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Hässleholms kommun
281 80 HÄSSLEHOLM

Handäggare

Planarkitekt Sherif Hosny, tel 0451-26 89 06

 

Handlingar

Antagandehandlingar

Granskningshandlingar (2019)

Utredningar

Samrådshandlingar (2017)

Sidan uppdaterades 2019-09-13