Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för del av Ballingslöv 57:1 m.fl.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för bostadsbebyggelse i form av marklägenheter.


Detaljplanen handläggs i detta fall med standardförfarande, vilket innebär samråd följt av granskning genom underrättelse och antagagande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.


Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har vid sitt sammanträde den 23 juni 2021 beslutat att anta förslag till detaljplan för del av Ballingslöv 57:1, Ballingslöv, Hässleholms kommun, beslut §78.

Samtliga handlingar finns samlade under "handlingar" längre ner på sidan.


Handläggare

Planarkitekt Sherif Hosny, tel 0451-26 89 06


Handlingar

Antagandehandlingar (2021)

Granskningshandlingar (2019)

Utredningar

Samrådshandlingar (2017)


Sidan uppdaterades