Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för Björklunda

  • Ingen giltig användare vald.

Detaljplanens syfte är att skapa ett nytt
bostadsområde i södra Hässleholm med tydliga och
säkra kopplingar till centrum och kollektivtrafik. Detaljplanen innebär dessutom en ny förskola och en ny mötesplats centralt i området.

Detaljplan för del av Hässleholm 87:22 m fl. (Björklunda) godkändes av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 22 april 2020.

 

Beslut om att anta förslag till detaljplan planeras till kommunfullmäktiges sammanträde den 31 augusti 2020.

 

Synpunkter som kommit in under samrådet 2009 har sammanställts och besvarats i en ”samrådsredogörelse”. Synpunkter som kommit in under utställningen 2019 har sammanställts och besvarats i ett ”utlåtande”. Samtliga handlingar finns samlade under "handlingar" längre ner på sidan.

 

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt den äldre plan- och bygglagen (SFS 1987:10).

Handläggare

Planarkitekt Madeleine Meiby, tel. 0451-26 65 35.

Handlingar

Antagandehandlingar (2020)

Utredningar

Utställningshandlingar (2019)

Samrådshandlingar (2009)

Sidan uppdaterades 2020-04-23