Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Ändring genom tillägg för detaljplan för Östra Finjasjöstranden (södra delen), Tormestorp

  • Ingen giltig användare vald.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att i möjligaste mån skydda och minimera skador på befintliga och nya byggnader vid eventuella översvämningar i Finjasjön. Detta sker genom komplettering av gällande bestämmelsen om nivå på färdigt golv (+46,59 meter över nollplanet i höjdsystemet RH 2000) så att den innefattar ny- och tillbyggnader.

Ändringen fastställer minsta avstånd mellan byggnad och fastighetsgräns samt ändrar användning av allmän platsmark ”Park” till ”Natur”. Ändringen möjliggör även för uppförande av komplementbyggnader vid allmän platsmark ”Natur” och kvartersmark ”Friluftbad” respektive ”Båtupplag”

Ändring av detaljplanen antogs av miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2019-04-17.

Handläggare

Planarkitekt Sherif Hosny tel 0451-26 89 06

Handlingar

Antagandehandlingar (2019)

Granskningshandlingar (2019)

Samrådshandlingar (2017)

Sidan uppdaterades