Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Ändring genom tillägg för detaljplan för Östra Finjasjöstranden (norra delen), Tormestorp

  • Ingen giltig användare vald.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att i möjligaste mån skydda och minimera skador på befintliga och nya byggnader vid eventuella översvämningar i Finjasjön. Detta sker genom komplettering av gällande bestämmelsen om nivå på färdigt golv (+46,59 meter över nollplanet i höjdsystemet RH 2000) så att den innefattar ny- och tillbyggnader.

Ändringen fastställer minsta avstånd mellan byggnad och fastighetsgräns samt att bestämmelsen som rör inlösen av allmän platsmark stryks.

Ändring av detaljplanen antogs av miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2019-04-17.

Handläggare

Planarkitekt Sherif Hosny tel 0451-26 89 06

Handlingar

Antagandehandlingar (2019)

Granskningshandlingar (2019)

Samrådshandlingar (2017)

Sidan uppdaterades