Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Ändring av detaljplan för Omnibussen 8

Syftet med ändringen av gällande detaljplan är att göra det möjligt att bygga fler typer av bostäder än friliggande hus som är det enda som är tillåtet i nuläget. Det nya planförslaget gör det till exempel möjligt att bygga flerbostadshus, radhus och parhus. Markanvändningen ändras därför inte och området kommer fortfarande vara planlagt för bostadsändamål.

Planområdets avgränsning.

Detaljplaneprocessen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande, detta innebär samråd följt av granskning, därefter antar miljö- och stadsbyggnadsnämnden planen.

Syftet med samråd och granskning är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Illustration av detaljplaneprocessen med standardförfarande. Planen är antagen av miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Handläggare

Planarkitekt är Alexander Lindahl

0451-26 89 08

Skicka e-post till Alexander Lindahl

Handlingar

Samrådshandlingar (2022)

Sidan uppdaterades