Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Ändring av detaljplan för Körsbäret 1 m fl

  • Ingen giltig användare vald.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att pröva möjligheten att införa bestämmelser för att kulturvärden i nuvarande bebyggelsemiljö ska kunna bevaras. Ändringen handlar också om att pröva möjligheten att utöka byggrätten för den befintliga bebyggelsen.

Ändringen av detaljplanen var ute på förnyad granskning i april 2020.


Anledningen till den förnyade granskningen var att det efter senaste granskningsskedet har gjorts förändringar av planförslaget. Om ett förslag ändras väsentligt efter granskningen ska en ny granskning genomföras enligt

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 25 §.


Ändringen av detaljplanen upprättas med standardförfarande och skickas ut på samråd, granskning samt ett extra granskningsskede innan den antas av miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Handläggare

Planarkitekt Nina Jakobsson tel 0451-26 89 10

Handlingar

Förnyad granskning (2020)

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Sidan uppdaterades 2020-08-05