Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Ändring av detaljplan för Körsbäret 1 m fl

  • Ingen giltig användare vald.

Syftet med ändringen av detaljplan(en) är att pröva möjligheten att införa bestämmelser för att kulturvärden i nuvarande bebyggelsemiljö ska kunna bevaras.

Ändringen handlar också om att pröva möjligheten att utöka byggrätten på den befintliga bebyggelsens baksida.

 

Detaljplanen upprättas med standardförfarande och skickas ut på samråd samt granskning innan den antas av miljö- och stadsbyggnadsnämnden.


Förslaget till ändring av detaljplanen för Körsbäret 1 m fl har varit på granskning med berörda myndigheter och sakägare under tiden 18 juni och 5 juli 2019.


Förslaget till ändring av detaljplanen planerades att bli antagen i augusti 2019, dock beslutade miljö- och stadsbyggnadsnämnden 21 augusti 2019 §157 att förslaget till ändring av detaljplanen återremitteras.


Förslaget till ändring av detaljplanen planeras att antas av miljö- och stadsbyggnadsnämnden under våren 2020.

Handläggare

Planarkitekt Sofie Kling Mathiasson tel 0451-26 67 50

Handlingar

Antagandehandlingar

(återremitteras enligt miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 21 augusti 2019 §157)

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Sidan uppdaterades 2020-02-06