Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Ändring av detaljplan för 1183K-A34 (norr om Göingegatan)

  • Ingen giltig användare vald.

Syftet med ändringen av detaljplan är att pröva möjligheten att införa bestämmelser för att säkerställa bevarande av kulturvärden som identifierats i befintlig bebyggelsemiljö på fastigheten Haga 1. Ändringen syftar även till att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser fastställda genom fastighetsplan inom planområdet för att möjliggöra framtida fastighetsregleringar. Ursprunglig detaljplan fortsätter att gälla parallellt med planändringen.

Ändring av detaljplanen antogs av miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2019-05-22.

Handläggare

Planarkitekt Sofie Kling Mathiasson, tel 0451-26 89 10

Handlingar

Antagandehandlingar (2019)

Granskningshandlingar (2019)

Samrådshandlingar (2018)

Sidan uppdaterades