Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Ändring av detaljplan för 11-HLM-734/79 (söder om Göingegatan)

  • Ingen giltig användare vald.

Syftet med ändringen av detaljplan är att pröva möjligheten att införa bestämmelser för att säkerställa bevarande av kulturvärden som identifierats i befintlig bebyggelsemiljö. Ändringen syftar även till att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser fastställda genom fastighetsplaner inom området för att möjliggöra framtida ändringar i fastighetsindelningen. Ursprunglig detaljplan fortsätter att gälla parallellt med planändringen.

Ändring av detaljplanen antogs av miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2019-05-22

Handläggare

Planarkitekt Sofie Kling Mathiasson, tel 0451-26 89 10

Handlingar

Antagandehandlingar

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Sidan uppdaterades