Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplaner och områdesbestämmelser

En detaljplan är en karta med bestämmelser och tillhörande beskrivningar. Syftet är att visa lämplig användning av mark och vatten.

Genom att ta fram detaljplaner klaras vissa frågor ut i ett tidigt skede. Detta ger en snabbare lovhantering, vid exempelvis bygglov, och ger byggandet bättre och säkrare underlag för vidare projektering.


Att ta fram en detaljplan är ett lagarbete mellan kommunens olika förvaltningar, statliga myndigheter och de som bor i eller i direkt närhet av planområdet. Det tar lång tid att göra detaljplaner, minst ett halvår och ibland flera år.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser används inom begränsade områden utan detaljplan för att reglera mark- och vattenanvändning, bebyggelsemiljöns egenskaper eller administrativa frågor.


Bestämmelserna reglerar endast ett fåtal frågor och garanterar ingen byggrätt.


Områdesbestämmelser antas för att säkerställa syften i översiktsplanen eller tillgodose riksintressen enligt miljöbalken.


Lagändringar för en enklare planprocess

År 2015 ändrades plan- och bygglagen, PBL. Huvudsyftet var att göra plan- och bygglovsprocessen enklare och effektivare.


I och med ändringarna ska fler detaljplaner hanteras med ett så kallat standardförfarande. Ett enklare förfarande infördes också för att upphäva detaljplaner och förlänga genomförandetiden.


Planärenden som är påbörjade före 1 januari 2015 följer planprocessen från 2011.

Sidan uppdaterades