Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

VA-plan

Syftet med VA-planeringen är att uppnå en långsiktigt hållbar VA-försörjning i Hässleholms kommun.

I detta arbete är VA-planen ett verktyg som bland annat hjälper kommunen att identifiera de åtgärder som behövs för att upprätthålla och förbättra nuvarande VA-anläggningars funktion och standard och bidrar till att uppnå en väl genomtänkt VA-utbyggnad.


Vattenfrågorna i kommunen är komplexa och ansvaret är ofta uppdelat på flera olika enheter i den kommunala förvaltningen. För att kunna fatta hållbara beslut finns ett behov av samordning.


Hässleholms kommun har nu tagit fram en VA-plan, vilken bygger på innehållet i den VA-strategi som antogs av kommunfullmäktige år 2019.


Hässleholms kommuns VA-plan beskrivs huvudsakligen av två dokument, en VA-strategi och en VA-plan. Till skillnad mot VA-strategin är VA-planen ett levande dokument som kommer att uppdateras minst en gång per mandatperiod, vart fjärde år. Båda kan liknas vid en karta, med olika upplösning, för ett arbete med ett bestämt mål: en långsiktigt hållbar VA-försörjning.


VA-planen är indelad i följande delplaner:


  • Förvaltning av nuvarande verksamhetsområde
  • Hållbar dagvattenhantering
  • VA-utbyggnad
  • Handlingsplan i väntan på VA-utbyggnad
  • Handlingsplan för enskild VA-försörjning
  • Vattenförsörjningsplan


Arbetet med att ta fram kommunens VA-planeringsdokument har pågått under åren 2018 - 2020, och har gjorts av en förvaltningsövergripande projektgrupp bestående av tjänstepersoner från Hässleholm Miljö, Hässleholms Vatten, miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, räddningstjänsten samt tekniska förvaltningen.

Handlingar

Sidan uppdaterades