Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Kulturmiljöstrategi (remiss)

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Byggnadsnämnden beslutade 2018-04-10 § 69 a att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en kulturmiljöstrategi. Därefter har arbete pågått med att ta fram ett remissförslag för kulturmiljöstrategin som nu är på remiss mellan 28 november 2019 till den 2 januari 2020.

Syftet med kulturmiljöstrategin är att den ska ge ökad kunskap och förståelse för vad kulturmiljö och kulturarv innebär.


Kulturmiljöstrategin är ett styrdokument och anger strategier för hanteringen av befintliga och framtida kulturmiljöer, och är tänkt att utgöra ett underlag vid framtagandet av kulturmiljöplaner för Hässleholms stad, stationsorterna och landsbygden.


En inledande workshop hölls den 5 mars 2019 för Kulturmiljöstrategi/kulturmiljöplan tillsammans med Översiktsplan och Bostads- och markförsörjningsplan för Hässleholm.


Synpunkter på ”Kulturmiljöstrategi för Hässleholms kommun” ska ha kommit in till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen senast 2 januari 2020.
Märk ditt meddelande med BN 2018-000417 och ange namn och kontaktuppgifter.

Synpunkterna skickas till:

Hässleholms kommun
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
281 80 Hässleholm

Eller via e-post till:
Miljö- och stadsbyggnadsnämndenlänk till annan webbplats


Ni är välkomna att höra av er med frågor angående ”Kulturmiljöstrategi för Hässleholms kommun” genom att kontakta bebyggelseantikvarie:

Ingela Karlsson Blomén, 0451-26 84 00,

eller planarkitekt:

Sofie Kling Mathiasson, 0451-26 89 10.


Välkomna med synpunkter!

 

Sidan uppdaterades 2019-11-27