Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Översiktsplan och detaljplaner

Bild, översiktsplan som ett paraply till detaljplan och bygglov

Här kan du läsa om kommunens planarbete samt hitta plan- och strategidokument.


Titta på planhierarkin för att se hur kommunens planer och strategier hänger ihop. Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2 MB)


Kommunfullmäktige beslutar om kommunövergripande planer och strategier, översiktsplan, strategidokument och fördjupade översiktsplaner för orter. Nämnderna beslutar om ämnesspecifika handlingsplaner och detaljplaner.

  

Översiktsplan (ÖP)

Översiktsplanen är ett visions- och identitetsskapande dokument för hela kommunen och fungerar som kommunens utvecklingsplan för mark- och vattenanvändning. Beslutas av kommunfullmäktige.

Fördjupad översiktsplan

Översiktsplan

Just nu pågår arbetet med Hässleholms nya översiktsplan. Fram tills att den nya översiktsplanen är antagen gäller Hässleholm kommuns översiktsplan som är beslutad av kommunfullmäktige år 2007.

Strategidokument 

Strategiska dokument förtydligar kommunens ställningstaganden på en övergripande kommunal nivå utifrån olika teman. Kommunfullmäktige beslutar om strategier. 

Fördjupning av översiktsplan (FÖP)

En fördjupning av översiktsplanen tas fram för att förtydliga översiktsplanens ställningstaganden för en specifik ort. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en fördjupad översiktsplan för Hässleholms stad.
Kommunfullmäktige beslutar om fördjupade översiktsplaner. 

Ämnesspecifika handlingsplaner

Ämnesspecifika handlingsplaner kompletterar och fördjupar olika teman, oftast kopplat till de fördjupade översiktsplanernas geografiska avgränsning. De ämnesspecifika handlingsplanerna tar avstamp i strategidokumenten. De ämnesspecifika handlingsplanerna behövs för att kunna ta fram översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner. Byggnadsnämnden beslutar om ämnesspecifika handlingsplaner.

Detaljplaner för genomförande 

I detaljplaneringen ska kommunens tidigare strategiska ställningstaganden landa i juridiskt bindande planer för markanvändningen inom ett planområde. Handlingsplaner för genomförande beslutas av byggnadsnämnden. 

Sidan uppdaterades den


  • Ingen giltig användare vald.