Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Översiktsplan och detaljplaner

Bild, översiktsplan som ett paraply till detaljplan och bygglov

Här kan du läsa om kommunens planarbete samt hitta plan- och strategidokument.


Planordningen

Som bilden till höger visar är översiktsplanen vägledande för detaljplaneringen men även för bygglov. Detaljplaner är däremot juridiskt bindande och ligger till grund för framtida bygglov.


Det är kommunfullmäktige som beslutar om översiktsplan, strategidokument och fördjupade översiktsplaner. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar om ämnesspecifika handlingsplaner och detaljplaner.

  

Översiktsplan (ÖP)

Översiktsplanen är ett visionsdokument för hela kommunen. Den är inte juridiskt bindande men den ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Fördjupad översiktsplan

Översiktsplan

Just nu pågår arbetet med Hässleholms nya översiktsplan. Fram tills att den nya översiktsplanen är antagen gäller Hässleholm kommuns översiktsplan från år 2007.

Strategidokument 

Strategierna syftar till att förtydliga kommunens ställningstaganden på en övergripande nivå utifrån olika teman.

Fördjupning av översiktsplan (FÖP)

En fördjupning av översiktsplanen tas fram för att förtydliga översiktsplanens ställningstaganden för en viss ort.

Ämnesspecifika handlingsplaner

Ämnesspecifika handlingsplaner kompletterar och fördjupar olika teman. De tar utgår från strategidokumenten och behövs för att kunna ta fram översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner.

Detaljplaner

I detaljplaner får kommunen reglera användningen av mark- och vattenområden. I en detaljplaneprocess prövas om ett område är lämpligt för bland annat bebyggelse. Det gäller till exempel både när det ska byggas nytt och när bebyggelse ska förändras eller bevaras. Detaljplanen ska redovisa allmänna platser, kvartersmark och vattenområden och gränserna för dessa. Detaljplaner är juridisk bindande och bedömningen som görs i en detaljplan ger ramarna för prövningen av framtida bygglovsärenden.

Sidan uppdaterades den


  • Ingen giltig användare vald.