Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Utveckling av skogsområden

Hässleholms kommun arbetar aktivt med att utveckla skogsområden med hänsyn till både människor och natur. Vi vill skapa skogar som är tillgängliga för alla. Vi strävar efter levande skogar som utvecklas och bevaras för framtida generationer.

Lövskog på Göingeåsen, Hässleholm.

Bokskog på Göingeåsen, Hässleholms kommun. Fotograf: Lars-Erik Williams

Biologisk mångfald

Begreppet biologisk mångfald syftar inom skogsskötsel till att skapa miljöer där så många arter som möjligt kan leva och fortplanta sig. I dagens moderna skogslandskap saknas vissa av de miljöer som tidigare varit vanliga i Sverige. Moderna skogar består ofta av likåldriga träd av samma slag, något som inte är positivt ur natursynpunkt. En variation i både ålder och trädslag är att föredra för att gynna så många arter som möjligt.


Död ved

Tidigare var död ved ett vanligt inslag i våra svenska skogar. Det moderna rationella skogsbruket har lämnat ett underskott av denna viktiga miljö för många av våra svampar, djur och växter. Idag är död ved en indikator på ett biologiskt värdefullt område. Genom att låta döda träd och stubbar vara kvar i skogen så gynnar man ett helt ekosystem av arter. Många sällsynta svampar och vedlevande insekter behöver den döda veden för att överleva och fortplanta sig. Insekterna blir i sin tur föda åt andra arter, och bidrar till ett rikare fågelliv i området.

Tickor på död trädstam

Tickor på dött träd. Fotograf: Lars-Erik Williams

Högstubbar

Genom att istället för att såga träden vid marken, så kapar man dem på 2-10 meters höjd; då skapar man högstubbar. De fungerar som stående döda träd och är ett viktigt inslag för att gynna mångfalden i skogen.

 

Högstubbar blir snabbt populära boplatser för vedlevande insekter, svampar och hackspettar, som gärna bygger sina bon uppe i den döda stubben. Även andra fåglar, ekorrar och fladdermöss kan flytta in i hålen som hackspetten skapar.

 

Gallring

När man gallrar skogar med naturhänsyn, så syftar man till att skapa en högre biologisk mångfald i skogen genom att skydda och bevara de träd som är ett ovanligt inslag. En sådan gallringsåtgärd kan exempelvis vara att runt gamla ekar som är känsliga mot överskuggning såga ner lövverket på närliggande träd, för att på så sätt gynna den gamla eken. Men det är inte bara träden som gynnas vid gallring, även insekter och växter gillar den ökade solexponering som blir vid en gallring.

Rishög i skog, bidrar till föryngring av träd

Hög av grenar och ris, hjälper till att föryngra skogen. Fotograf: Lars-Erik Williams

Föryngring

Förr i tiden var det vanligare med grenar, buskar och ris i skogarna. Kvistar som låg på marken skyddade de yngre plantorna från väder, vind och djur. När man idag återskapar dessa miljöer genom att exempelvis låta grenar och ris ligga kvar på marken efter gallring, gynnar man föryngringen i skogen och ger nya plantor en chans att växa till sig.


När du ser att det ligger rester kvar efter skogsåtgärder, är det därför viktigt att förstå att de ligger där av en anledning. Även om det kanske inte alltid ser vackert ut för tillfället så är det något som är viktigt för skogens föryngring och därmed framtid.

Sidan uppdaterades