Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Strandäng Finjasjön nordväst

Restaureringsarbete utmed Finjasjöns nordvästra stränder startade 2010 och pågår fortfarande. Målet är att återskapa en betad strandäng med ett rikt fågelliv.

Strandäng under restaurering vid Mjölkalånga, Finjasjön. Foto: 2021-10-09.

Strandäng under restaurering vid Mjölkalånga, Finjasjön. Man ser tydligt var stängslet går, även ute i sjön. Foto 2021-10-09. Fotograf: Thomas Johnsson

Därför restaurerade vi

Strandängar vid våra sjöar har minskat drastiskt sedan mitten av 1900-talet. De fåglar som trivs i en sådan miljö, bland annat vadare, har blivit alltmer sällsynta. Genom detta projekt hoppas vi motverka den utvecklingen.

Videbuskar och vass har återkommit efter tidigare röjning pga uteblivet bete under några år. Nötkreatur har dock börjat beta strandängarna igen sedan 2018. Foto 2018-09-16.

Videbuskar och vass har återkommit efter tidigare röjning på grund av uteblivet bete under några år. Nötkreatur har dock börjat beta strandängarna igen sedan 2018. Foto 2018-09-16. Fotograf: Thomas Johnsson

Så jobbar vi vidare

Kommunen arrenderar mark av flera markägare och arrenderar sedan i sin tur ut området till en privat djurägare. Strandområdet röjdes 2010/11 på framför allt videbuskage. Cirka tolv hektar mark har stängslats in och betas med nötboskap. Tyvärr upphörde betet under några år, med igenväxning som följd. Betet återupptogs dock 2018. Fortsatt röjning av strandvegetationen kommer att göras successivt under kommande år. Stängslet i sjön tas upp årligen för att undvika att skadas av isen.

Sidan uppdaterades