Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Skyddsvärda träd

Gamla ekar och bokar är exempel på träd som har mycket höga naturvärden. De utgör livsmiljö för en mängd olika arter av insekter, lavar, mossor och svampar men är också viktiga för fladdermöss och fåglar.

Gammal fristående ek med höga skyddsvärden, på Hovdala naturområde.

Gammal fristående ek med höga skyddsvärden, på Hovdala naturområde. Foto: Lars-Erik Williams

Värna våra skyddsvärda träd

Det gjordes en inventering 2008/09 av skyddsvärda träd på kommunalt och statligt ägd mark runt Finjasjön. Projektet var ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Skåne län och Hässleholms kommun och ingick i länsstyrelsens projekt ”Skyddsvärda träd i Skånes kulturlandskap”. Grova träd, gamla träd, hålträd, döda träd och hamlade träd ingick i inventeringen. Närmare 900 träd registrerades i Finjasjöområdet.

En närbild av grav, äldre bok med höga skyddsvärden. Bilden är tagen i Mölleröd.

Äldre bok med höga skyddsvärden, i Mölleröd. Fotograf: Lars-Erik Williams

Så jobbar vi vidare

Vi har gjort åtgärder för många av de hotade träden. Buskar och träd som växt in i eller hotar att växa in i trädkronorna eller skugga träden har röjts bort. I vissa fall har inväxande träd ringbarkats. De skyddsvärda träden får genom dessa åtgärder mer ljus och har möjlighet att leva längre.

Sällsynta djur och växter knutna till dessa träd, till exempel fladdermöss, fåglar, vedlevande skalbaggar, lavar och mossor, gynnas av arbetet. Röjningsarbetet kommer att fortsätta.

Sidan uppdaterades