Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Tyrs skogar

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Vi inventerade mossor, lavar, vedlevande insekter och fladdermöss för att få större kunskap om naturvärdena i Tyringes naturnära skogar.

Skogsglänta fylld med vitsippor, omringad av fyra äldre bokar,

Äldre bokar vid Grönlandsgatan, Tyringe. Fotograf: Lars-Erik Williams

Gammal skog gynnsam

Markerna i Tyrs skogar domineras av bokskog med varierande ålder där stor del av träden är riktigt gamla, vilket gynnar de inventerade växtarterna. De olika områdena i och kring Tyringe har fått nummer i kartan och efter inventeringarna delats in i klasser efter vilka naturvärden platsen har.


Samtliga av de fyra artgrupper projektet utgår ifrån under inventeringarna kräver speciellt anpassade habitat (livsmiljö) med äldre skog och fuktigare miljö. En värdefull natur med gamla träd och död ved är avgörande. Trädlevande lavar har visat sig vara mycket goda indikatorer på skyddsvärd natur. Detsamma gäller för vedlevande insekter som för att trivas behöver äldre träd och murken död ved med mulm, d.v.s. det bruna trämjöl som oftast finns i ihåliga äldre träd.

Död fälld bokstam, på marken i en av Tyringes bokskogar.

Boklåga, viktig livsmiljö för bland annat många insektsarter. Död ved är idag en bristvara i det moderna skogsbruket. Fotograf: Lars-Erik Williams

Fladdermöss och mossor trivs

Fladdermöss lever av insekter och finns ofta i de större gamla murkna träden. Mossor som är fuktkrävande är en viktig del av mångfalden i områdets fuktigare miljöer, som källor, stränder och sumpskog. Bågpraktmossa är en signalart, det vill säga en växtart som fungerar som indikator för att urskilja biotoper (landskapstyper) med höga naturvärden, och trivs bra längs bäckstränder eller i källor.


Ökad förståelse för framtiden

Tack vare LONA-projektet har vi i dag en bättre bild av områdets naturvärden och vilka insatser kommunen behöver göra för att bevara och sköta skogarna på bästa sätt. Kommunens miljömål är att värdesätta och prioritera en gynnsam biologisk mångfald med levande skogar. I framtiden kan resultatet i projektet även användas som underlag för en hållbar planering, för beslut och ansökningar, som översiktsplanering och underlag till LONA-ansökan för tätortsnära naturreservat.

 

Projektet pågick 2010 -2013 i kommunägd skog i och runt Tyringe tätort.

Inventerare i fält, undersöker lavar på högstubbe med lupp.

Andreas Malmqvist, Naturcentrum AB, inventerar lavar på bokhögstubbe i Tyringe. Fotograf: Lars-Erik Williams

Rödlistade arter ger höga naturvärden

Projektet "Tyrs skogar" har tagit fram värdefulla kunskaper om de 24 rödlistade arter som har dokumenterats i området. Arter som visar på mycket höga naturvärden i de kommunägda skogarna runt omkring Tyringe. 11 fladdermusarter har observerats, varav tre arter är rödlistade, vilket stärker Finjasjöområdet som ett av Sveriges värdefullaste fladdermusområden.

Du kan läsa mer om inventeringen och dess syfte i inventeringsrapporterna:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Inventering av mossor Tyringe.pdf 5 MB 2017-02-15 15.47
Inventering, naturvärdesbedömning och skyddsvärda lavar Tyringe.pdf 7 MB 2017-02-15 15.47
Inventering av vedlevande skalbaggar Tyringe.pdf 6 MB 2017-02-15 15.47
Inventering av fladdermöss Tyringe.pdf 1 MB 2017-02-15 15.47

Sidan uppdaterades 2020-10-19