Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Strandäng Finjasjön nordväst

Restaurering av betad strandäng utmed Finjasjöns nordvästra del för att gynna en idag sällsynt biotop.

Bild över strandängen med utsikt mot Finjasjön.

Restaurerad strandäng vid Finjasjön, Mjölkalånga. Fotograf: Lars-Erik Williams

Därför restaurerade vi

Vi ville återskapa en betad strandäng för att främst gynna fågelfaunan i en idag sällsynt naturtyp. En skillnad restaureringen i noor - är det här ett mer långsträckt område längs stranden. Då det är området närmast sjön som fåglarna utnyttjar mest, blir naturvårdsnyttan troligen större i detta projekt.

En bild över hur det såg ut vid Mjölkalångas strandäng innan röjningsarbetet startade. En mark av grov igenväxningskaraktär. Bilden är tagen på våren.

Strandängen vid Finjasjön, Mjölkalånga. Innan röjningsarbetet satt igång. Fotograf: Lars-Erik Williams

Så jobbar vi vidare

Kommunen arrenderar mark av flera markägare och arrenderar sedan i sin tur ut området till en privat djurägare. Strandområdet röjdes 2010/11 på framför allt videbuskage. Cirka 12 ha mark har stängslats in och betas med nötboskap. En målsättning är att strandängsarealen kan utökas i framtiden, både söderut och norrut. Fåglar inventerades i området 2009 för att kunna jämföras med effekter av restaureringen.

Sidan uppdaterades