Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Strandäng Finjasjön nordväst

Restaureringsarbete utmed Finjasjöns nordvästra stränder startade 2010 och pågår än idag. Målet är att återskapa en betad strandäng med ett rikt fågelliv.

Bild över strandängen med utsikt mot Finjasjön.

Restaurerad strandäng vid Finjasjön, Mjölkalånga. Fotograf: Lars-Erik Williams

Därför restaurerade vi

Strandängar vid våra sjöar har minskat drastiskt sedan mitten av 1900-talet. De fåglar som trivs i en sådan miljö, bland annat vadare, har blivit alltmer sällsynta. Genom detta projekt hoppas vi motverka den utvecklingen.

En bild över hur det såg ut vid Mjölkalångas strandäng innan röjningsarbetet startade. En mark av grov igenväxningskaraktär. Bilden är tagen på våren.

Strandängen vid Finjasjön, Mjölkalånga. Innan röjningsarbetet satt igång. Fotograf: Lars-Erik Williams

Så jobbar vi vidare

Kommunen arrenderar mark av flera markägare och arrenderar sedan i sin tur ut området till en privat djurägare. Strandområdet röjdes 2010/11 på framför allt videbuskage. Cirka tolv hektar mark har stängslats in och betas med nötboskap. Tyvärr upphörde betet under några år, men återupptogs 2018. Fortsatt röjning av strandvegetationen kommer att göras successivt under kommande år.

Sidan uppdaterades