Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Bäckrestaurering Hovdala

Restaurering av bäckfåra i Hovdalaområdet. Projektet gick ut på att restaurera och återuppta en cirka 600 meter lång, gammal sträckning av bäcken norr om Skogdamm fram till Hovdala slott.

Bilden visar hur den historiska sträckningen av bäcken nu meandrar vackert genom alsumpskog.

Den restaurerade sträckningen av bäcken meandrar vackert, bitvis genom alsumpskog. Fotograf: Lars-Erik Williams

Upplevelsen

Naturen längs den återskapade bäcken är fantastiskt vacker, vattnet ringlar sig genom alsumpskog och forsar dramatiskt och spännande förbi den gamla kvarnruinen.

Det har anlagts en tillgänglighetsanpassad gångbro av trä över bäcken. Var denna bro finns kan du se i kartan som finns länkad till här nedan. Med återskapandet av den historiska sträckan och dess naturligt meandrande framfart så hoppas vi på gynnad biologisk mångfald och samtidigt ökade upplevelsevärden för besökare.

Förarbetet

Sträckan mellan Skogdamm och Hammarmölledamm inventerades för att få en grundlig uppfattning om vattendragets bottenfauna och vattenkvalitet. Sammanlagt 76 arter dokumenterades varav flertalet viktiga indikatorer på god vattenkvalitet.

Bilden visar hur vattnet efter bäckrestaureringen, nu forsar förbi den gamla kvarnruinen i Hovdala naturområde. en vacker och spännande, dramatisk upplevelse.

Efter bäckrestaureringen. Nu forsar vattnet bland annat förbi den gamla kvarnruinen i Hovdala naturområde. En vacker, spännande och smått dramatisk upplevelse. Fotograf: Lars-Erik Williams.

Så här restaurerades bäcken

Torrläggningen av sträckan som gått mellan Skogdamm och Hammarmölledamm innebar att den befintliga faunan som under senaste 90 åren etablerat sig i området offrades. Detta ansågs vara nödvändigt och hanterbart i sammanhanget för att skapa bättre förutsättningar och en hållbar utveckling i framtiden. Det gjordes inplanteringar av den gamla faunan i nya sträckningen genom att ta flertal skopor ur den utgrävda bäcken och dumpa i den restaurerade bäcken precis vid överfarten vid vägen till biblioteksruinen.


Den restaurerade historiska sträckningen är 600 meter lång och leder meandrande förbi två kvarliggande kvarnruiner från Skogdamm och nedströms mot Hovdala slott. Det har skapats en typ av betongfålla i anslutning till Skogdamm, för att kunna reglera vattenstånd men även som ett hinder för att försöka försvåra vandringen och spridning av signalkräftan, förbi Skogdamm där det finns populationer av den rödlistade flodkräftan som vi vill skydda och värna om.

 

Projektet har bekostats av Naturvårdsverket och Hässleholms kommun.

Bilden visar hur den gamla sträckan mellan Skogdamm och Hammarmölledamm såg ut. En grävd rak fåra utan naturliga former och med branta sluttande kanter.

Den gamla, dikeslika sträckningen mellan Skogdamm och Hammarmölledamm som nu torrlagts. Fotograf: Lars-Erik Williams

Sidan uppdaterades