Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Riksintressen

Områden av riksintresse inom natur- och kulturmiljövård samt friluftsliv, skyddas enligt miljöbalken mot åtgärder som kan skada dem. Framför allt skyddas våtmarker, sjöar och vattendrag mot ingrepp i tillrinningsområden. Bestämmelserna hindrar inte att tätorter och lokalt näringsliv utvecklas i dessa områden, om alternativ saknas.

Riksintressen för naturvård

Riksintressen i Hässleholms kommun


Lönnebjär

Vulkanrest, basaltkupp, areal: 27 hektar


Lunden

Vulkanrest, basaltkupp, areal: 20 hektar


Ballran

Vulkanrest, basaltkupp, areal: 4 hektar

Beslut: År 2000

Basalt (stelnad lava) finns på ett 50-tal platser i Skåne län, inom ett begränsat område i mellersta delarna av länet. Basaltförekomsten är vanligtvis runda eller långsträckta kullar. De rester som finns idag är de tidigare utbrottskanalerna. De bildades troligen under de två senaste vulkaniska aktivitetsperioderna, den ena för 130-170 miljoner år sedan och den andra för 80-100 miljoner år sedan. När basalt vittrar, ger det en bra vittringsjord som ger förutsättningar för en rik flora.


Ringelislätt

Sedimentär berggrundsstratigrafi, fossil

Areal: 3 hektar

Beslut: År 2000

Kritkalkbrott i santonlagret, Kalkstensbrott


Tykarpsgrottan

Bergarter

Areal: 4 hektar

Beslut: År 2000

Tykarpsgrottan har ett stort geologiskt intresse där det långsamt sker en bildning av stalaktiter och stalagmiter. Tykarpsgrottan är ett välkänt turistmål. Det finns även ett flertal fladdermusarter som övervintrar i de grottor som turister inte får vistas i. Tykarpsgrottorna ligger vid Ignaberga nära väg 21.

Bröna myr

Areal: 339 hektar

Platåformigt välvd mosse med ett område av topogent kärr.

Beslut: År 2000


Hörlingeängar - Vieån - Ubbalt

Areal: 2543 hektar.

Beslut: År 2000

Hörlinge ängar är belägen utmed Vieån och består av vidsträckta mader eller strandängar och översvämmade ängsmarker. Vieån har ett meanderande lopp och på ställen finns det äldre meanderslingor. Vid maderna finns det en skogsbevuxen mosse, samt mad vid sjö och en sumpskog. Floran i maderna är främst olika sorters starr och vass, i översvämningsmarkerna finns bland annat mannagräs, trådtåg och brunven.


Fäjemyr

Areal: 668 hektar

Beslut: År 2000

Myren är ett mångfasetterat mossekomplex med öppna och vidsträckta mosseplan. Här växer flaskstarr, myrlilja och ängsull. Det en viktig spelplats för orre samt en viktig häckningslokal för ljungpipare, storspov och nattskärra.

Åraslövs mosse

Areal: 63 hektar

Beslut: År 2000

Åraslövs mosse är ett vackert område, beläget nära tätorten
Vinslöv. Tidigare har här bedrivits ängsslåtter och torvtäkt. I området finns bland annat ängslövsskog blandat med sumpskog, och inom myren växlar karaktären från fattigkärr till extremrikkärr. Det finns tolv orkidéarter i området och det har ett rikt småfågelliv.

 

Stensmyr - Vejshultamyr

Areal: 1543 hektar

Beslut: År 2000

Stensmyr och Vejshulta myr har ett mångfasetterat värdefullt myrkomplex, med högt värderade kärr. Stensmyr består av delvis öppna, delvis skogsbevuxna mosseytor, kärr och en centralt belägen tjärn. De vackra öppna mosseytorna domineras av ris. Runt om tjärnen växer flaskstarr och trådstarr och i tjärnen växer vit näckros.


Vejshulta myr består av ris- och skogsmosse, kärr och en tjärn. På rismossarna växer gott om martallar och fältvegetationen består av bland annat ljung, klockljung, tuvull och kråkris. Längs med tjärnen växer flaskstarr och i tjärnen växer gul och vit näckros.

Värsjön

Areal: 280 hektar

Beslut: År 2000

Värsjön har ett klart vatten utan att vara näringsfattig, med ett pH på 7,0. Den har branta stränder av typ moränstränder, utan vassar. Sjön har inte blivit sänkt, vilket ofta är vanligt. Den sällsynta algen, Nostoc zetterstedi, finns vid utloppet. Värsjön har ett litet tillrinningsområde och avvattnas via Osbäcken, Vittsjösjöarna och Vieån. Det finns gott om flodkräfta i sjön som även är en häckningsplats för storlom och fiskgjuse.


Skeinge

Herrgårdslandskap med en medeltida borgsruin från 1600-talet. Betesmarkerna kring herrgården blir periodvis översvämmade och används fortfarande.


Gumlösa-Sinclairsholm

Nordens äldsta daterade tegelkyrka samt herrgårdsmiljö med exempel på risbygdens godslandskap.

Sidan uppdaterades