Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50



Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Verum

Naturreservatet har en mosaik av betesmark, madmark, ädellövskog och barrsumpskog. Vieån slingrar sig genom området och här lever utter och knipa. I naturreservatet finns även vackra fåglar som gröngöling, enkelbeckasin och gulärla.

Småkulligt landskap med fuktigare områden i sänkorna. Fotograf: Lars-Erik Williams

Natur

Betesmarken har ett rikt trädskikt som domineras av avenbok, björk, ek och hassel, med inslag av bok, lind, tall och vildapel. Då trädskiktet är kraftigt med ett litet ljusinsläpp, saknas nästan fältskiktet, men i gläntorna finns inslag av gråfibbla, rölleka, rödven och smultron. De enar som finns i buskskiktet står skuggade, vilket är negativt för enarna.


Vissa ekar beräknas vara upp mot 120 år gamla och någon enskild bok cirka 150 år. Hasselbuskarna är stora och innehåller en viss mängd död ved.


Vieån har en kraftig meandring (slingrar sig genom landskapet) och är omgiven av mader. Tidigare användes dessa marker som slåttermark, men idag är den största delen lämnad för fri utveckling.

Naturreservatets åkrar ger upphov till bryn, vilket bidrar till områdets tilltalande utseende.


I naturreservatet finns ett område med ädellövskog som domineras av avenbok, bok, ek samt tall, med inslag av björk, gran, hassel samt sälg. Med undantag av en betesmarksgran är de flesta av träden inte mer än hundra år. Det är ont om död ved, men på sikt kan området nå höga naturvärden.


Barrsumpskogen har vuxit upp på tidigare hävdad mark, vilket stängselstolpar och döda enar vittnar om. Trädskiktet är främst tall med en undervegetation av gran och starr, samt vitmossa som bottenskikt. Tidigare stormar har medfört en riklig mängd död ved. I denna del av reservatet lever gärdsmygen.

En hålväg sträcker sig genom naturreservatet. Fotograf: Lars-Erik Williams

Tidigare markanvändning

Fynd av en boplats från stenåldern-järnålder och en förmodad boplats från samma tidsperiod, ligger i de centrala åkrarna. Även fynd som ett bryne av skiffer, två block av kristianstadsflinta och ett par avslag av sydskånsk flinta har gjorts i området.

Geologi

Berggrunden i området utgörs av gnejs. Jordarterna är isälvssediment med markerade getryggsåsar, i svackorna är det torvmark.

Målet med naturreservatet

Naturreservatets ska bevara en biologisk mångfald samt skydda, vårda, bevara och återställa värdefulla naturmiljöer. Områden som ska bevaras och återställas är den kulturpräglade betesmarken, områdets ädellöv- och barrsumpskogar, samt vattendragen och dess tillflöde.

Skötsel

Allmän skötsel i naturreservatet är hävd av betesmark med nötkreatur, häst eller slåtter, samt att hålla tillbaka de granuppslag som finns i området. Gallring av träd i betesmarken.

Bakgrundskarta över Verums naturreservat

Tillgänglighet

Naturreservatet ligger nära kyrkan och det finns möjligheter att använda deras parkering. En del av området har använts av allmänheten och benämnts som kärleksdalen. Skåneleden passerar genom naturreservatet och en rastplats med vindskydd, grill och toalett finns utanför reservatet.

Exempel på rödlistade arter i reservatet

  • Bokfjädermossa (Neckera pumila) nära hotad
  • Bokkantlav (Lecanora glabrata) nära hotad
  • Bokvårtlav (Pyrenula nitida) nära hotad

Fakta

  • Miljömål: levande skogar, ett rikt odlingslandskap, god bebyggd miljö, levande sjöar och vattendrag och ett rikt växt- och djurliv
  • Storlek: 16,3 hektar
  • Markslag: 4 hektar betesmark, 3 hektar madmark, 3,4 hektar ädellövskog, 3,3 hektar barrsumpskog, åker 2,4 hektar
  • Bildat: 2015
  • Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne
  • Övrigt: Natura 2000-område 7,9 hektar av området

Sidan uppdaterades